بهترین وکیل حضانت و استرداد فرزند در تهران – عدل محور  : اطفال پیش از سپری نمودن سن بلوغ (که در دختران 9 سال تمام و در پسران 15 سال تمام است) می بایست با پدر یا مادر خویش به زندگی خود ادامه دهد که نگهداری و حضانت از وی بر گردن اوست.پس از سپری شدن سن بلوغ هر یک از فرزندان خود تصمیم خواهند گرفت که در کنار کدام یک از زوجین تمایل دارند زندگی خود را ادامه دهند.

حضانت فرزندان و توافق زوجین با یک دیگر:

حضانت فرزندان به توافق زوجین با یک دیگر نیز بستگی دارد. ولیکن غالباً آن دو بر سر این مسئله به توافق نمی رسند. این امر منجر می شود. تا والدین جهت تعیین حضانت به همراه وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی عدل محور به دادگاه مربوطه مراجعه نمایند.

گاه ممکن است پدر یا مادر به سود طرف مقابل از حق حضانت خود کناره گیری نمایند. به هنگامی که توافقات صورت گرفته میان آنها به مصلحت طفل باشد و آن را نقض ننماید. استوار بوده و اعمال خواهد شد.

حضانت طفل پس از هفت سالگی چگونه خواهد بود؟

با توجه به آن چه که بیان گردید، حضانت و نگهداری از کودک پس از اتمام هفت سالگی حضانت برعهده پدر می باشد. اما در صورتی که طفل نخواهد با پدر زندگی کند. و یا جدا شدن از مادر باعث صدمات شدید به فرزند شود. یا شرایط روحی فرزند دچار مشکل شودمی توان به کمک وکیل خانواده از طریق دادگاه اقدام کرد. و حضانت را به مادر واگذار کرد. در هر صورت ملاک ، آسایش و نفع طفل خواهد بود.

وکیل حضانت و استرداد فرزند تهران

پس از گذر سن بلوغ  طفل

پس از گذر سن بلوغ طفل، دیگر تصمیم گیری در ارتباط با حضانت طفل بر عهده ی دادگاه صلاحیت دار نخواهد بود. به عبارتی خود طفل تصمیم خواهد گرفت که در کنار کدام یک از والدین میخواهد زندگی خود را سپری نماید. ولیکن باید توجه داشت که طفل چه در کنار پدر خود باشد و چه در کنار مادر خود، تهیه و تأمین نفقه ی او بر عهده ی پدر خواهد بود.

چنانچه که پدر از استرداد طفل زیر هفت سال به مادر خودداری نماید چه خواهد شد؟

چنانچه که پدر از استرداد طفل زیر هفت سال به مادر خودداری نماید، مادر طفل می تواند به وکیل خانواده مراجعه نموده تاضمن دریافت مشاوره حقوقی رایگان خانواده برای استرداد طفل به دادگاه خانواده صالح مراجعه کند. در این حالت مادر می تواند، پدر را ملزم به پرداخت نفقه فرزند کند و از سویی دیگر از دادگاه خواستار اعمال دستور موقت در راستای استرداد فرزند را صادر کند.

از این جهت که با عنایت بر قانون، حضانت و نگهداری از طفل پیش از هفت سال بر عهده ی مادر است دیگر نیازی نیست که او آن را در دادگاه به مرحله ی اثبات رساند. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت ملزومات قانونی، می تواند حکم استرداد فرزند را صادر کند. حکم صادر شده از سوی دادگاه به سرعت قابل اجرا می باشد، پس از آن مادر می تواند با پرداخت نفقه ی طفل از سوی خود یا از سوی پدر طفل به نگهداری و حضانت از فرزند بپردازد.

وکیل خانواده گروه حقوقی عدل محور

وکیل خانواده گروه حقوقی عدل محور به سبب دانش و تخصص در زمینه دعاوی خانواده می تواند شما را در پرونده حضانت فرزند تا اخذ حضانت طفل راهنمایی نماید و به دلیل سالها تجربه و فعالیت تخصصی در زمینه پرونده های خانواده می تواند سبب تسریع در امر رسیدگی و درنتیجه پیروزی در دادگاه شود.

زمانی که مادر در سند رسمی طلاق چنین بیان بدارد که حضانت و نگهداری از طفل با هزینه ی خودش است، آیا پس از آن می تواند از تکلیف خود سر باز زند؟

زمانی که مادر در سند رسمی طلاق چنین بیان بدارد که حضانت و نگهداری از طفل با هزینه ی خودش است، نمی تواند با تکیه بر دادخواست از تکلیف خود سر باز زند. بنابراین چنین درخواستی از سوی زوجه (مادر) قابل پذیرش نیست.

آیا ازدواج مجدد از سوی مادر سبب سلب حضانت طفل از او می شود؟

ازدواج مجدد از سوی مادر، منجر به سلب حق حضانت از او نمی شود. مگر اینکه حضور طفل در کنار مادر  مشکلات جسمی، روحی، اخلاقی به همراه داشته باشد.

پس از فوت پدر حضانت طفل بر عهده ی چه کسی می باشد؟

پس از فوت پدر حضانت طفل با مادر اوست. مگر در صورتی که به تقاضای پدر، پدر طفل که ولی قهری میباشد یا تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه، بخشیدن حضانت به مادر او برخلاف مصلحت طفل باشد.

چنانچه که پدر و مادر طفل هر دو فوت کرده باشند

به هنگامی که پدر و مادر طفل هر دو فوت کرده باشند، حضانت و نگهداری از او بر عهده ی جد پدری اوست. در صورتی که جد پدری نیز حضور نداشته باشند، به جد مادری نیز محول خواهد گردید.

تعیین هزینه ی طفل در راستای نگهداری از او

تعیین هزینه ی طفل در راستای نگهداری از او بر عهده ی دادگاه است و پرداخت نفقه بر عهده ی پدر و جد پدری اوست. در مشخص نمودن هزینه ی نگهداری از فرزند عواملی همچون سن کودک، نیازهای او در طول زندگی، محل زندگی، پوشاک، خوراک و عواملی از این قبیل دخیل خواهند بود. پس از مشخص نمودن هزینه از جانب دادگاه صالح، مادر طفل یا جانشین قانونی او می تواند در راستای اخذ آن اقدام نماید.