وکیل قمار و شرط بندی : شرط بندی به روش های مختلفی انجام میشود یعنی میتواند به صورت گروهی که در قالب قمار نمایان می شود انجام بشود یا به صورت دو نفره که معمولا به آن گروه بندی میگویند .