وکیل تامین خواسته + 3 روش درخواست

وکیل متخصص تامین خواسته : توقیف پیشاپیش اموال خوانده است یعنی شخص برای دستیابی به یک مال اقدام به طرحدعوی کند و پیشاپیش همان خواسته یا معادل آنرا توقیف میکند تا در صورت پیروزی در دعوی عادل آن مال را از محل مال توقیف شده دریافت کند.

این عمل ماهیتاً درخواست است و نتیجه آن یک قرار می باشد که فقط در دعاوی که موضوع آنان مال باشد تامین وجود دارد آن هم اموالی که یا عین معین بوده و یا میزان آن معلوم باشد پس در دعاوی همانند نفقه و اجرت المثل چون میزان آنان معلوم نیست تامین خواسته نداریم.

روش های درخواست تامین خواسته

1- قبل از طرح دعوای اصلی

روی برگه های دادخواست به دادگاه تقدیم میشود و ظرف ده روز باید دعوای اصلی باید مطرح شود که در غیر این صورت به درخواست خوانده قرار تامین خواسته لغو میشود.

2- همراه با دادخواست دعوی اصلی

3-در جریان رسیدگی به اصل دعوی

در هریک از مراحل بدوی،تجدید نظر،واخواهی تا قبل از ختم دادرسی چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی امکان پذیر است.

تامین خواسته

فرایند صدور و اجرای تامین خواسته

ابتدا باید به یکی ازطرق گفته شده درخواست تامین طرح شود در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی رادارد و از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیر مالی است.

رسیدگی به آن نیازی به جلسه دادرسی و دعوت از طرفین ندارد و قرار اجرای آن باید فورا ابلاغ و سپس اجرا شود مگر ابلاغ فوری ممکن نباشد.

قرار تامین خواسته قابل اعتراض است اما دقت داشته باشید که رددرخواست تامین قابل اعتراض نیست که مهلت اعتراض به آن ده روز میباشد.

سپردن خسارت احتمالی

صدور تامین علی الاصول منوط به سپردن خسارت احتمالی است که میزان و مهلت آن به نظر قاضی بستگی داشته و قابل اعتراض نیست.

دقت داشته باشید که تمامی تامین ها در آیین دادرسی مدنی میتوانند نقد یا غیر نقد باشند به جز خسارت احتمالی در تامین خواسته که حتماً باید نقد باشد.

موارد معافیت از سپردن خسارت احتمالی

مواردی هستند که در آن دعاوی فردی که درخواست تامین خواسته دارد نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد. آن دعاوی عبارتند از:

  1. دعاوی مستند به سند رسمی
  2. هنگامی که خواسته دعوی در معرض تضییع یا تفریط باشد
  3. دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده
  4. قرار تامین خواسته در مرجع کیفری
  5. هنگامی که بدهکار قصد انتقال یا فروش اموالش را برای فرار از دین داشته باشد
  6. در دعاوی راجع به ترکه متوفی
  7. در دعاوی مستند به قرارداد های بانکی

نکته آخر :

نکته آخر آنکه برخی از اشخاص همانند ورشکسته و یا فرد معسر از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما این افراد از سپردن تامین خسارت احتمالی معاف نیستند. برای اطلاعات بیشتر با وکیل تامین خواسته در تماس باشید.