وکیل زمین خواری

مجازات زمین خواری + توضیحات وکیل زمین خواری

بهترین وکیل متخصص در امور زمین خواری : زمین خواری مقوله ای نیست که بتوان به همین صورت آن را در دادگاه مطرح کرد. زمانی هم که به وکیل زمین خواری اشاره می کنیم صرفا یک اصطلاح عامیانه را بیان کرده ایم که البته رسمیت ندارد. درواقع زمین خواری اصطلاحی است که در خصوص فعل مجرمانه متصرفان غیر قانونی برخی از زمین ها بکار می رود. البته هرنوع تصرف غیر قانونی بر روی اراضی را نمی توان در قالب زمین خواری مورد مناقشه قرار داد.

گذشته از اینکه زمین خواری از کجا نشات گرفته است و چنین اصطلاحی اصلا وجهه قانونی و حقوقی دارد یا خیر می خواهیم به اصل ماجرا بپردازیم. بله! درست است. شما در مواجهه با چنین جرم یا اتهامی باید چکار کنید؟ قطعا مراجعه به وکیل زمین خواری بهترین و هوشمندانه ترین کاری است که می توانید انجام دهید. بهترین وکیل ملکی در موسسه حقوقی عدل محور مطالب ذیل را در خصوص زمین خواری به شما ارائه می کند.

وکیل زمین خواری

زمین خواری در قوانین داخلی

زمین خواری در قوانین ایران یک ماده طولانی از بخش تعزیرات را به خود اختصاص داده است. این ماده بیان می دارد:
– ﻫﺮﻛﺲ به وﺳﻴﻠﻪﺻﺤﻨﻪﺳﺎزیاعم از پی کنی، دیوار کشی،ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺪﻓﺎﺻﻞ، اﻣﺤﺎیﻣـﺮز،ﻛـﺮتﺑﻨـﺪی،ﻧﻬﺮﻛـشی،ﺣﻔﺮﭼﺎه،ﻏﺮس اﺷﺠﺎر و زراﻋﺖ و یا اﻣﺜﺎل آن ها به ﺗﻬﻴﻪ آﺛﺎرﺗﺼﺮف در اراضیﻣﺰروعی اقدام نماید اﻋﻢ از اینکه اراضی مورد نظرﻛﺸﺖﺷﺪهﻳﺎ در آئیش زراﻋـی،ﺟﻨﮕﻠ ﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ملیﺷﺪه ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن‌ ها، ﺑﺎغ‌ها، ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن‌ها ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب، ﭼـﺸﻤﻪﺳـﺎرﻫ ﺎ، اﻧﻬـﺎر ﻃﺒﻴﻌـی و ﭘﺎرک‌های ﻣﻠـی ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﻛﺸﺎورزی و داﻣﺪاری و داﻣﭙﺮوری و ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و اراضیﻣﻮات و ﺑﺎﻳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اراضی و اﻣـﻼکﻣﺘﻌﻠـﻖﺑـﻪ دوﻟﺖﻳﺎﺷﺮکت‌های واﺑﺴﺘﻪﺑﻪ دوﻟﺖﻳﺎﺷﻬﺮداری‌هاﻳﺎ اوﻗﺎف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراضی و اﻣﻼک و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﻣﺤﺒﻮﺳـﺎت و اﺛـﻼثﺑﺎﻗﻴﻪﻛﻪﺑﺮایﻣﺼﺎرفﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎصﻳﺎﻓﺘﻪ اندﻳﺎ اﺷﺨﺎص حقیقیﻳﺎ حقوقیﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺼﺮفﻳﺎ ذی‌حق معرفیﻛـﺮدنﺧﻮدﻳﺎ دﻳﮕﺮی ﻣﺒﺎدرت کند و ﻳﺎاینکه بدون اﺟﺎزهﺳﺎزﻣﺎنﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح دﻳﮕﺮ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ عملیاتی نماید ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃبیعی شود – مرتکب زمین خواری شده و تحت تعقیب انتظامی و قضایی قرار خواهد گرفت. –

مجازات جرم زمین خواری

متاسفانه مجازات این جرم باتوجه به قوانین کیفری، چندان جنبه بازدارنده ندارد و بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این عقیده اند که مجازات تعیین شده نمی تواند مانع اقدامات زمین خواران شود. قانون گذار مجازات این جرم را از یک ماه تا یک سال تعیین نموده است. بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده اند که هرچند در زمینه برخورد با زمین خواران خلاء قانونی وجود ندارد اما میزان مجازات نیز نمی تواند مانع اجرای این جرم شود. البته قانون گذار علاوه بر حبس، رد مال یا برگشت زمین به وضع سابق را نیز بر علیه متصرف غیر قانونی اعمال نموده است.

نکاتی که باید در خصوص جرم زمین خواری بدانید

 • رسیدگی به جرم زمین خواری خارج از نوبت صورت می گیرد.
 • عملیات مربوطه در صورت دستور قضایی تا زمانی که تعیین شده است متوقف می شود.
 • اگر تعداد متهمان بیشتر از سه نفر باشد و شواهد کافی دال بر انجام زمین خواری وجود داشته باشد قرار بازداشت صادر می شود.
 • جرم زمین خواری می تواند در کنار کلاهبرداری نیز صورت گیرد.
 • در جرم زمین خواری می توان شاهد وقوع دو جرم فوق در کنار جعل اسناد بود.
 • در صورت تعدد جرم، میزان مجازات نیز برای شخص به شدت افزایش می یابد.
 • باتوجه به اینکه مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و مجازات جعل هم از یک تا پنج سال تعیین شده است به نظر می رسد خلاء های موجود در این زمینه هم از طریق مجازات مربوط به جرائم متعدد، مرتفع می شود.
 • باتوجه به قوانین آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم کیفری، دادگاهی است که جرم در آنجا اتفاق افتاده است. بنابراین زمین های مورد نظر در حوزه جغرافیایی هر استان یا شهرستانی باشند، دادگاه کیفری در همان منطقه باید به جرم مورد نظر رسیدگی کند.
 • شما برای دفاع از خود در چنین پرونده ای نیاز به یک وکیل متبحر و باتجربه دارید. در خصوص جرائمی که مرتبط با اراضی دولتی یا امثال آن ها هستند هرگز به وکلای غیر متخصص مراجعه نکنید.
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 : ساخت و ساز در دنیای امروز از برخی قوانین خاص و ضروری پیروی می کند. شما نمی توانید همانند گذشته بدون توجه به موقعیت سایر ساختمان ها و حتی معابر و راه ها نسبت به ساخت یک ساختمان جدید اقدام نمایید. اگر این موارد را رعایت نکنید به اتهام عدم رعایت موارد قانونی مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ملزم به پرداخت جریمه یا تخریب بنا خواهید بود. این همان مسئله ایست که باعث می شود تا به وکیل کمیسیون ماده 100 مراجعه نمایید چرا که بسیاری از موارد مطروحه قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی و تجدیدنظر در حکم صادر شده هستند.

ماده 100 قانون شهرداری چه می گوید؟

سوالی که مطرح می شود این است که ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ساخت و ساز ساختمان چه می گوید؟ در واقع این ماده مسائل ذیل را مورد توجه قرار داده است و وکیل ملکی متخصص هم در حوزه مسائل ذیل فعالیت می کند:

 • ساخت بنا بدون اخذ پروانه
 • عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن
 • عدم استحکام بنا
 • تراکم اضافی
 • تجاوز به معابر شهری و عمومی
 • تغییر کاربری
 • رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

ساخت بنا بدون اخذ پروانه

اگر شما ساختمان را ساخته باشید اما پیش از ساخت و ساز از سازمان های مربوطه مجوز لازم را نگرفته باشید در واقع مرتکب این تخلف شده اید. بدون شک حداقل باید جریمه ای را بابت ساخت این ساختمان پرداخت کنید اما مسئله زمانی جدی می شود که این ساختمان تحت تاثیر قوانین مربوط به گسترش راه ها و معابر یا مسائلی مشابه ساخته شده باشد و شما ملزم به تخریب بنا شوید.

عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن

پارکینگ هم در دنیای امروز به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. باتوجه به اینکه ساخت خانه های بدون پارکینگ باعث رها شدن خودروها در داخل کوچه و خیابان می شود وهمچنین با افزایش میزان جمعیت و افزایش میزان خودروها می توان گفت عدم توجه به این مورد باعث می شود تا ظاهر شهر بسیار آشفته شود و حتی میزان سرقت وسایل خودرو نیز افزایش یابد. اگر پارکینگ را احداث کرده اید اما قابلیت استفاده از حیث متراژ یا اصول فنی را ندارد باز هم در حکم عدم احداث پارکینگ شمرده می شود.

عدم استحکام بنا

عدم استحکام بنا در شهرداری به راحتی مهر تخریب می خورد اما یک وکیل حرفه ای می داند چگونه برای شما حکم تخریب را به حکم جریمه تقیل داده و حتی میزان جریمه را نیز به طرز فاحشی کاهش دهد. البته اگر ساختمان ساخته شده هیچ گونه راه حلی برای مقاوم سازی مجدد نداشته باشد حکم تخریب بهترین راه حل ممکن خواهد بود با این حال می توایند نسبت به دریافت جریمه از مهندس مربوطه امیدوار باشید.

تراکم اضافی

تراکم اضافی یکی از مهمترین مسائلی است که معمولا در بسیاری از ساختمان های امروز مشاهده می شود. این تراکم می تواند به هر میزانی باشد. به عنوان مثال بالکن هایی که خارج از بافت ساختمان طراحی شده اند یا لوله هایی که برای رفع آب باران از سمت خانه ها به سمت معابر نصب شده اند یا تابلوهایی که خارج از بافت واقعی ساختمان هستند یا حتی پنجره ای که به سمت معابر باز می شوند همگی در زمره تراکم اضافی قلمداد می شوند. اگر این اقدام مسئله خاصی برای دیگران ایجاد نکند مشمول جریمه می شود در غیر این صورت ممکن است حکم تخریب تراکم اضافی صادر گردد.

تجاوز به معابر شهری و عمومی

چند سالیست که مسئله حریم راه ها و معابر در روستاها و شهرها بر سر زبان ها افتاده است. ساخت و سازها محدودیت های زیادی در این خصوص دارند که البته اگر با یک دید واقع گرایانه به آن ها نگاه کنیم متوجه می شویم که کاملا کاربردی هستند و نتایج فوق العاده ای دارند. این کار باعث شده است تا در مناطق نوساز خیابان ها و کوچه های دل بازتر با نمای بهتری را مشاهده کنیم. عبور و مرور ماشین ها راحت تر شده و امکان تابش نور آفتاب به خانه های هم کف یا طبقات اول فراهم شده است. تجاوز به معابر شهری و عمومی هم معمولا با حکم تخریب همراه هستند.

تغییر کاربری

تغییر کاربری هم مسئله ایست که از دیرباز در سطح جهان وجود داشته است. پایین بودن هزینه های مربوط به آبونمان و همچنین مجوزهای دریافتی به همراه هزینه های ساخت و ساز مکان های مسکونی باعث شده است تا بسیاری از ساختمان هایی که با اهداف تجاری ساخته می شوند با مجوز مسکونی پروانه دریافت کنند. این مسائل در هر برهه ای از زمان ممکن است فاش شود و شما را مشمول پرداخت جریمه نماید.

عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی

اصول ثلاثه فوق ممکن است به صور مختلفی در یک ساختمان کشف شوند. اصول شهرسازی ضوابطی است که برای حفظ کردن بافت شهر و توسعه آتی و فعلی آن نیاز است اما اصول فنی به مسائلی می پردازد که استحکام بنا را طبق مقررات مهندسی تضمین می کند. اصول بهداشتی هم مسائلی است که اگر رعایت نشوند سلامت روحی و جسمی فرد یا همسایه ها در معرض خطر قرار می گیرد. این مسائل بیشتر در خصوص مسائل مربوط به رفع فاضلاب مطرح می شوند.

بهترین وکیل متخصص خلع ید

وکیل خلع ید ، متخصص ، خوب و باتجربه : شاید تاکنون با این اصطلاح یعنی خلع ید آشنا نبوده و به گوشتان هم نخورده باشد، حق دارید این یک اصطلاح تخصصی در علم حقوق است.

چنانچه فردی در ملک شما تصرف کند و از این تصرف غیرقانونی خود دست نکشد در حقیقت جرم غصب تحقق پیدا می کند برای بیرون راندن این فرد از ملک یا زمین تحت مالکیت شما می بایست دعوای خلع ید توسط وکیل متخصص ملکی مطرح شود. خلع ید یعنی کوتاه کردن دست غاصبان و بیرون راندن آنها از ملک یا زمین شما.

نخستین اقدام برای پایان دادن به اسیفای غیرقانونی غاصب، اثبات مالکیت شما و محق بودن شما است یعنی در گام اول شما باید اثبات کنید که این ملک متعلق به شماست این مورد گاهاً سبب بروز اختلافات و مشکلات حقوقی می شود زیرا که برخی از افراد برای زمین یا ملک خود سند رسمی ندارند و تنها یک مبایعه نامه دارند یا سند وکالتی از ملک دارند دادگاه نیز تنها در شرایطی اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی به دعوا می کند که سند رسمی برای ملک وجود داشته باشد در غیر این صورت دعوای شما رد شده و دچار مشکلات حقوقی عدیده ای خواهید شد البته در این مرحله نیز می توانید از وکیل خلع ید تهران برای اثبات مالکیت خویش استفاده کنید.

بهترین وکیل متخصص خلع ید

نکته مهم دیگر عدم پذیرش دعوای خلع ید در خصوص اموال منقول است، دعوای خلع ید تنها برای اموال غیر منقول همانند خانه یا ملک یا زمین قابل طرح می باشد.

تنها راهی که طرف مقابل یعنی غاصب می توان برای فرار از محکومیت از آن استفاده کند اثبات اذن در انتفاع می باشد یعنی اثبات کند که مالک پیش از این به ایشان اذن در تصرف داده است یعنی عدوانی بودن تصرف را زیر سوال ببرد البته که این امر مشکل و دشوار خواهد بود.

تصرف شرکا در مال بدون رضایت شریک دیگر

بسیار پیش آمده که دونفر در یک ملک با هم شریک بوده اند اما دیگری بدون اجازه یا اذن از طرف مقابل تغیرات یا تصرفاتی را در ملک ایجاد کرده که به مذاق شریک دیگر خوش نیامده لازم به ذکر است که در مال مشاعی یا همان مال شریکی هیچ کدام از شریکان حق تصرف در مال بدون اجازه و توافق با طرف دیگر را ندارند بنابراین در صورت وقوع چنین تصرفی طرف مقابل می تواند به جرم تصرف عدوانی دعوای خلع ید را علیه شریک خویش مطرح نماید. چنانچه در طی این مدت منفعتی اعم از مستوفات و غیر مستوفات سلب شده یا بدست آمده می بایست به شریک دیگر خسارت یا اجرت المثل پرداخت شود.

کدام دادگاه به دعوای خلع ید رسیدگی می کند؟

 نظر به اینکه موضوع دعوا یک مال غیرمنقول است بدیهی است که دادگاه محل وقوع ملک مسئول رسیدگی می باشد بنابراین چنانچه ملک در تبریز باشد و خواهان در تهران و خوانده در شیراز خواهان باید در تبریز اقامه دعوا کند در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

مراحل رسیدگی به پرونده

ثبت و تنظیم دادخواست توسط وکیل متخصص خلع ید و حضور در جلسه دادگاه در زمان تعیین شده که به سامانه ثنای شما یا وکیل شما ارسال خواهد شد اولین و اسای ترین قدم می باشد. اثبات مالکیت قدم مهم بعدی است، گام بعدی محرز شدن عدوانی بودن تصرف است یعنی برای قاضی ثابت شود که شما اذن یا اجازه برای تصرف در ملک را به شخص مجرم نداده اید سپس حکم به خلع ید صادر و متصرف مسئول جبران خسارت یا پرداخت اجرت المثل مدت زمان تصرف غیرقانونی می باشد. در ضمن مدارکی همچون کپی یا اصل سند زمین یا ملک و مدارک هویتی را به همراه داشته باشید.

رسیدگی به پرونده چقدر طول می کشد؟

نظر به ازدحام موجود در دادگاه ها و مراجع قضایی اصولاً رسیدگی به پرونده ها کمی زمان بر است به خصوص در پرونده های ملکی که در بیشتر اوقات منجر به صدور نظر کارشناسی می شود یعنی کارشناسان رسمی قوه قضائیه می بایست در این خصوص نظر بدهند بنابراین نمیتوان زمان قطعی بیان داشت اما با توجه به آنکه در دعوای خلع ید خبری از رسیدگی در خارج از نوبت نیست شاید بتوان یک الی یک نیم سال را مدت زمان رسیدگی به پرونده دانست لازم به ذکر است که این مدت با توجه به تراکم پرونده های موجود در دادگاه و شعبه رسیدگی کننده و جزئیات پرونده بسیار متغیر است.

وکیل متخصص برای الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خودرویی را از کسی خریداری کرده باشید اما مالک اصلی سند خودرو حاضر به حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت به مالک فعلی نباشد. هرچند این مشکل در حوزه انتقال مالکیت خودرو بیش از سایر موارد اتفاق می افتد اما ممکن است در زمینه انتقال مالکیت زمین و سایر املاک غیر منقول به صورت رسمی نیز رخ دهد. در این شرایط باید فرد مقابل را به تنظیم سند رسمی ملزم نمود.

باتوجه به اینکه نکات بسیار ظریفی در این خصوص مطرح می شود بهترین کار ممکن این است که با مراجعه به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی و دریافت مشاوره حقوقی، بعد از اعطای وکالت به ایشان جریان پرونده را بر عهده وکیل مربوطه بگذارید. این مقاله توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در گروه وکلای عدل محور تهیه شده است.

اسناد رسمی چه اسنادی هستند؟

تمامی اسناد و قراردادهایی که دارای مشخصات صحت اسناد و قراردادها باشند از جانب قانون مورد حمایت واقع شده اند. به عنوان مثال اسناد دستی که میان دو طرف معامله تحریر شده و امضا شده اند اگر دارای دو نفر شاهد با ویژگی های مذکور در قانون مدنی باشند از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد اما تمامی قوانین در سطح جهان نگاه ویژه ای نسبت به اسناد رسمی دارند و آن ها را مشمول قوانین حمایتی بسیار زیادی قرار داده اند. باتوجه به یک تعریف کلی از این اسناد می توان اسناد رسمی را شامل مواردی دانست که:

 1. در دفاتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشند.
 2. توسط مامورین ثبت اسناد ثبت شوند.

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

حالات مختلف الزام به تنظیم سند رسمی

تصور کنید که مالی را خریداری کرده اید و اکنون مصمم هستید تا سند مالکیت نیز به نام شما تغییر یابد. در این شرایط می توان حالات ذیل را تصور کرد.

 1. تاریخ مشخصی را برای حضور در دفتر ثبت اسناد تعیین کرده اید.
 2. تاریخ مشخصی برای حضور در دفتر ثبت اسناد تعیین نشده است.

مراجعه به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی نیز به تبع حالات فوق دارای حالات ذیل خواهد بود:

 1. مالک اصلی در تاریخ مقرر در دفتر ثبت اسناد حضور نمی یابد.
 2. مالک اصلی پس از دریافت اظهارنامه شما و تعیین تاریخ مورد نظر در دفتر ثبت اسناد حضور نمی یابد.

حال سوال این است که در این شرایط باید چکار کنیم؟ شما نیاز دارید تا گواهی عدم حضور مالک را از مسئول ثبت دریافت نمایید و این گواهی مهمترین مدرکی است که شما برای طرح دعوی در دادگاه نیاز دارید.

چرا باید به وکیل الزام به تنظیم سند رسمی مراجعه کنیم؟

شاید تصور کنید که برای الزام به تنظیم سند رسمی نیازی به بهترین وکیل ملکی یا مراجعه به فردی آگاه ندارید اما شما بعد از طرح دعوی باید اقدامات دیگری را انجام دهید که نیاز است تا با یک فرد متخصص در این زمینه مشورت کنید. به عنوان مثال یکی از بهترین اقداماتی که می توانید همزمان با طرح دعوی انجام دهید این است که قرار عدم فروش مال تا تاریخ معین از دادگاه مربوطه را درخواست کنید.

نکته بسیار مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که شما سند رسمی را در اختیار ندارید و طرف مقابل شما این سند را در دست دارد بنابراین می توان گفت سند معتبرتری در اختیار دارد و می تواند شک و شبهه ای در خصوص مبایعه نامه شما ایجاد کند. این مسئله ممکن است شما را درگیر پرونده های دیگری نماید و عدم آشنایی با مسائل حقوقی نیز به ضرر شما تمام گردد بنابراین بهترین کار ممکن این است که در اولین فرصت به وکیل متخصص الزام به تنظیم سند رسمی مراجعه کنید.

وکیل متخصص برای فروش ملک مشاع

بهترین وکیل فروش ملک مشاع : زمانی که مالکیت یک مال واحد در اختیار دو یا چند نفر باشد گفته می شود که مالکیت به صورت اشاعه است و مال مورد نظر نیز نوعی مال مشاع می باشد. وکیل فروش ملک مشاع کسی است که در حیطه وکالت و بر حسب تجربه و مطالعات گسترده، توانایی دفاع از پرونده های مربوطه را دارد. مالکیت مشاع در خصوص تمامی اموال اعم از منقول و غیرمنقول امکان پذیر است اما در خصوص املاک رایج تر بوده و البته دردسرهای بیشتری را نیز به دنبال دارد.

حالات ملک مشاع

معمولا املاک از همان ابتدا به صورت مشاعی پدید نمی آیند بلکه برخی از فرایندها و بخصوص عقود موجود در قانون مدنی باعث می شود یک مال مفروز به صورت مال مشاع در آید. متداول ترین شیوه های تبدیل مال مفروز به مال مشاع موارد ذیل هستند:

 • مال در ابتدا در مالکیت مورث بوده است اما در نتیجه ارث به وراث انتقال یافته است.
 • مال مورد نظر ابتدا در اختیار مرد بوده است اما بعد از طلاق و به حکم تنصیف اموال، هم اکنون به صورت اشاعه در اختیار زن و شوهر است.
 • مال مورد نظر به دنبال برخی از عقود همانند فروش جزیی، حبه و بخشش، به دنبال مزایده و توقیف اموال و مسائلی از این قبیل به حالت اشاعه در می آید.

بهترین وکیل فروش ملک مشاع

افراز ملک مشاع

افراز واژه ای مقابل واژه اشاعه است و به معنای این می باشد که مالکیت هر کدام از افراد بر قسمتی از ملک مورد نظر بدون دخالت سایر شرکا مسجل گردد. در واقع بدین معناست که مالکیت شرکا بر جزء جزء مال مورد نظر به مالکیت بر بخشی از آن انتقال یافته و وی حق تسلط بی چون و چرا بر همان بخش را داشته باشد اما افراز اموال همیشه هم کار راحتی نیست. مشکل زمانی شدت می یابد که تقسیم مال از طریق افزار باعث می شود بخش های مختلف با ارزش های متفاوت در اختیار شرکای برابر قرار بگیرد.

مراجعه به اداره ثبت محلی

افراز ملک اولین مرحله خارج نمودن مال مورد نظر از حالت اشاعه است. افراز ملک ممکن است باتوجه به توافق طرفین صورت گیرد اما در مقابل امکان دارد که طرفین در این زمینه به توافق نرسند و ملزم شوند به اداره ثبت مراجعه کنند. البته این امر زمانی قانونی است که ملک مورد نظر پیش از درخواست افراز در دفتر ثبت اسناد محلی به صورت کاملا رسمی به ثبت رسیده باشد.

مامور اداره ثبت باید طی بررسی های محلی و با محاسبه مساحت ملک، ارزش آن و همچنین تعداد شرکا تعیین می کند که چه میزان از ملک باید به هر کدام از شرکا برسد اما در این میان نباید از این موضوع غافل گردید که در برخی از موارد محدود بودن مساحت ملک از افراز آن جلوگیری می کند. همچنین زمانی که افراز باعث می شود ارزش مال تقسیم شده به صورت برابر میان شرکا تقسیم نشود در این شرایط امکان افراز وجود ندارد مگر اینکه برخی از شرکا از حق خود گذشت کرده و یا جریمه ای را برای جبران حق مذکور به طرف مقابل پرداخت کند.

نوع دیگر مربوط به زمانی است که در میان شرکا فردی مهجور، غایب یا کودک صغیر وجود نداشته باشد. در این صورت تقسیم مال از طریق دادگاه حقوقی پیگیری می شود. مامور اداره ثبت در صورتی که تشخیص دهد ملک مورد نظر قابلیت افراز ندارد نظر خود را به صورت عدم امکان افراز ملک صادر می کند.

فروش ملک مشاع توسط وکیل

در صورتی که مامور اداره ثبت یا دادگاه تشخیص دهند که مال مورد نظر قابلیت افراز ندارد راهی به غیر از فروش ملک باقی نمی ماند. طرفین می توانند با فروش مال مورد نظر و تقسیم مبلغ به دست آمده، سهم خود را از ملک مشاع برداشته و بر سهم خود بدین صورت مسلط شوند. بنابراین باید دعوی مورد نظر را با موضوعیت دستور فروش ملک مشاع مطرح کنند.

نکته حائز اهمیت این است که اگر یکی از شرکا با فروش مال مخالف باشد می تواند قیمت مال را به سایر شرکا پرداخت کرده و از فروش ملک به اغیار جلوگیری کند. در این صورت وی باید بالاترین مبلغ پیشنهادی در مزایده را برای خرید ملک مدنظر قرار دهد اما نکته مثبت این است که وی در مقابل سایر خریداران نسبت به خرید مال مورد نظر مقدم تر خواهد بود.

گروه حقوقی عدل محور با بهترین وکلای ملکی ، برای کسب بهترین نتایج در کنار شماست.

وکیل برای ملک مشاع

وکیل برای ملک مشاع : از مهمترین دعاوی ملکی که آمار نسبتاً بالایی از پرونده های ملکی را به خود اختصاص داده پرونده فروش ملک مشاع است که اغلب اوقات هم با اختلاف مالکین همراه هست.

 

وکیل برای فروش و تقسیم ملک مشاع

بسیار پیش آمده که شرکا بعد از مدتی نمی توانند با یکدیگر بر سال ملک مشترک یا مال مشاع توافق کنند بنابراین نوبت به تقسیم مال یا جداسازی مال یا افراز ملک می رسد در نهایت اگر امکان افراز وجود نداشته باشد نوبت به دستور فروش ملک مشاع می رسد که در ادامه به هرکدام مفصل خواهیم پرداخت. در چنین پرونده هایی نیاز به وکیل متبحر و متخصص یک نیار غیر قابل انکار است قطعاً استمداد و بهره گیری از دانش و تجربه وکیل ملک مشاع می تواند روند رسیدگی به پرونده ملک مشاع را تسریع بخشد.

وکیل برای ملک مشاع

منظور از ملک مشاع چیست؟

همانطور که از اسم آن پیداست زمین یا خانه یا ملکی است که مالکیت آن فی مابین چند شخص تقسیم شده است و هرکدام از این افراد به میزان قدر السهم خود در مالکیت مال مشاع شریک هستند بنابراین اختلاف در نحوه استعمال چنین اموالی بسیار زیاد است. به دلیل آنکه همه شرکا در تمامی اعضا مال شریک هستند و هرگز نمی توان یکی از شرکا را نسبت تصرف در مال مشاع محدود کرد.

تقسیم ملک مشاع

برای تقسیم ملک مشاع 2 حالت وجود دارد :

حالت اول

برای زمانی است که طرفین  یا مالکین مال مشاع با یکدیگر بر سهم خود و محل تصرف خود توافق کنند وهیچ مشکلی با یکدیگر در خصوص میزان و محل مالکیت خود نداشته باشند این، سریع ترین و راحت ترین راه تقسیم ملک مشاع است اگر چنین باشد مالکین باید وکیل ملک مشاع مراجعه کنند تا توافقنامه ای در خصوص تقسیم ملک مشاع به صورت قانونی و مکتوب تنظیم شود سپس این توافقنامه می بایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک یا مال مشاع ثبت شود بعد از این مرحله هرکدام از مالکین و شرکا می توانند جداگانه نسبت به خرید و فروش سهم خود اقدام کنند.

حالت دوم

برای زمانی است که بین شرکا و مالکین مال مشاع اختلاف وجود داشته باشد در این حالت چاره ای جز اقامه دعوای افراز ملک مشاع توسط وکیل ملک مشاع نیست. افراز ملک یعنی سهم هرکس و محدود تصرف هر کس به صورت دقیق مشخص و معین شود. در صورتی که افراز ملک مشاع عملی شود هر فردی مالک سهم خود خواهد بود  بعد از آن بدیهی است که هر فرد نمی تواند در سایر حصه ها تصرف یا دخالتی کند، اما در برخی از مواقع حتی  امکان افراز و تقسیم مال مشاع وجود ندارد.

در چه شرایطی امکان افراز ملک مشاع وجود ندارد؟

در برخی از موارد امکان افراز و جداسازی ملک مشاع وجود ندارد من جمله زمانی که تقسیم و افراز مال منجر به از بین رفتن مالیت مال شود یعنی  از ارزش ملک مشاع کاسته می شود. از دیگر موراد ممنوعیت افراز جایی است که تقسیم مال مشاع موجب ورود ضرر و زیان به یکی از شرکا می شود. در خصوص مال وقفی امکان افراز و تقسیم مال فی مابین موقوف علیهم  وجود ندارد.

اگر ملک قابل افراز نباشد چه کنیم؟

چنانچه ملک یا مال مشاعی بنا بر دلایلی که پیش تر بیان داشتیم امکان افراز و تقسیم نباشد ناچار باید سراغ مرحله آخر یعنی دستور فروش ملک مشاع برویم .

در این مرحله وکیل ملکی ابتداعاً باید نسبت به افراز ملک مشاع اقدام کند پس از اثبات عدم تقسیم ملک، گواهی مبنی بر عدم امکان تقسیم مال صادر می شود بعد از این وکیل متخصص ملک مشاع باید درخواست فروش ملک مشاع را از دادگاه محترم داشته باشد در این مرحله ملک و مال به مزایده گذاشته می شود و دایره اجرای حکم، نسبت به فروش مال غیر قابل افراز اقدام خواهد کرد سپس مال با بالاترین قیمت به فروش خواهد رفت و هزینه دریافتی فی مابین شرکا به نسبت قدرالسهم تقسیم خواهد شد.

نکته قابل توجه آن است که هر کدام از شریک ها خودشان می توانند مستقلاً در مزایده شرکت کنند و هیچ مانعی برای آنها در این راه وجود ندارد. بیشترین آمار  درخواست تقسیم و افراز ملک مشاع مربوط به وراث متوفی است که خواهان تقسیم اموال مشاعی به جا مانده از متوفی هستند.

اثبات مالکیت روش ها و نحوه اقدام

اثبات مالکیت : اگر سری به دادگاه ها بزنید و یا اگر از وکلای دادگستری سوال کنید ، متوجه میشوید که بیشترین دعاوی مربوط به اختلاف در مالکیت بر سر یک ملک هستند . بدین معنا که دو یا چند نفر هرکدام ، ادعای مالکیت ملکی را دارند و در پی اثبات آن هستند.

در پی این اختلافات و این ادعا ها ، راه حل آن است که هر کسی که مدعی مالکیت است با استفاده از دلایل اثباتی همانند سند و … بتواند ادعای خود را نزد قاضی اثبات کند.

مدارک لازم جهت اثبات مالکیت

دلایل اثباتی عبارتند از :

 • سند
 • شهادت
 • تصرف
 • وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

که به اختصار به توضیح یکایک آنان میپردازیم

سند

با توجه به قانون ثبت املاک و رویه قضائی ، دادگاه اصولا ادعای کسی را میپذیرد که سند ملک متعلق به او باشد و در دفتر ثبت املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد.

اثبات مالکیت روش ها و نحوه اقدام

شهادت :

اثبات مالکیت با شهادت شهود نیز امکان پذیر است هرچند که قدرت اثباتی آن به اندازه سند نیست و شهادت هر شاهدی نیز پذیرفته نمیشود اما باز با این حال تحت شرایطی میتوان ماکیت را با شهادت شهود ثابت نمود.

تصرف :

یکی از مزایای وجود تصر سابق و تکیه بر آن در دادگاه آن است که قانون در پی حمایت از متصرف فعلی در آمده است و بار اثباتی دعوی بر عهده کسی است که معتقد است متصرف ، مالک نمیباشد و تصرف وی غاصبانه است که در اینگونه موارد مدعی میتواند با سند و یا شهادت شهود و دیگر امارات ثابت کند که متصرف فعلی حقی بر ملک ندارد وگرنه طرح دعوی وی مسموع نخواهد بود.

البته شایان ذکر است که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل و انتقال، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.

وجود قرارداد :

در اینجا استناد به این اماره و دلیل زمانی رخ میدهد که خواهان دارای سند رسمی نباشد و به سندی عادی همانند قراردادی که به ثبت نرسیده است استناد میکند . با ارائه قرارداد به دادگاه کار خواهان تمام شده و خوانده میتواند نسبت به قرارداد و سند عادی ادعای جعل ، انکار و یا تردید نماید و یا حتی نسبت به سند ارائه شده ایراداتی را مطرح کند همانند آنکه بنا به دلایلی بعد از تنظیم و انعقاد قرارداد بنا به دلایلی قرارداد فسخ ، اقاله و یا منفسخ شده است و پس از ارائه این دلایل به دادگاه دوباره نوبت خواهان است که از قرارداد و سند عادی خودش دفاع کند.

نکته مهم

یکی دیگر از مواردی که میتواند اماره ای مبنی بر مالکیت خواهان باشد طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصا زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی غیر منقول همانند املاک ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول میباشد حتی اگر هیچ یک از خواهان و خوانده در آن محل اقامت نداشته باشند و قاعده ی فوق قاعده ای امری است و نمیتوان بر خلاف آن تراضی نمود.

مدارک لازم جهت اقامه دعوی اثبات مالکیت

مواردی که بهتر است به همراه داشته باشید تا در دادگاه پیروز دعوی باشید و همچنین دادخواستی کامل به دادگاه ارائه دهید عبارتند از :

 • تصویر مصدق سند یا قرارداد
 • تصویر مصدق رسید پرداخت وجه یا وجوه
 • استماع شهادت شهود و مطلعین
 • درخواست استعلام
 • در صورت نیاز تحقیقات محلی

سخن آخر

دعاوی مربوط به مالکیت و املاک اصولا دعاوی بسیار پیچیده و سختی هستند و ما به شما پیشنهاد میکنیم که قبل از هرگونه اقدامی با وکلای خبره مشاوره داشته باشید و از آنان کمک بگیرید. وکیل متخصص ملکی گروه وکلای عدل محور آماده خدمت رسانی در حوزه اثبات مالکیت به شما عزیزان میباشد.