مراحل توقیف اموال

تعریف توقیف اموال

منظور از توقیف اموال بازداشت مال و دارایی فرد محکوم علیه است و منظور از محکوم علیه شخصی است که بر ضرر او حکمی صادر شده است .
توقیف اموال منقول و نامنقول معمولا با یکدیگر تفاوت دارد . منظور از مال منقول اموالی است که قابلیت جابجایی دارد و منظور از اموال غیر منقول مالی است که قابلیت جابه جایی از یک مکان به مکان دیگر را ندارد . البته باید توجه کرد که تمام اموال محکوم علیه قابل توقیف نیست ماده 65 قانون اجرای احکام در باره اموال غیر قابل توقیف میباشد که از ان به عنوان مستثنیات دین یاد میشود ، با عدل محور همراه باشید .

مراحل توقیف اموال

اموال غیر قابل توقیف

 • الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است .
 • ب)آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او
 • ج) وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پپیشه وران و کشاورزان
 • د)اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص قابل توقیف است

توقیف اموال منقول و اموال غیر منقول با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در ذیل به ان میپردازیم :

توقیف اموال منقول

در مورد اموال غیر منقول اصل این است که این اموال برای محکوم علیه است مکر اینکه خلاف ان ثابت بشود . در مرحله اول باید از اموال صورت برداری کرد .

ماده 67 قانون اجرای احکام

مامور اجرا باید قبل از توقیف اموال منقول ، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع عدد وزن اندازه و غیره که با تمام حروف و عداد باشد تنظیم نماید در مورد طلا و نقره عیار آن ( هرگاه مشخص باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن ها و در کتاب نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش( اگر معلوم باشد ) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد ومبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می شود .

توقیف مال غیر منقول

بر طبق ماده 99 قانون اجرای احکام :

قسمت اجرای توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند .

ماده 100 همین قانون اینگونه بیان میدارد :

اداره ثبت پس ازاعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علبه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید مینماید و به قسمت اجرا اطلاع میدهد . و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام میکند .

ماده 101 یک همین قانون اینگونه بیان میدارد:

توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در ان تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد . در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادرشده ولی به مرحله نهایی نرسیده است توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه ممکن است اما ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .

پس ازان مال را ارزیابی و قیمت گذاری میکنند که اگر طرفین با یکدیگر در این باره توافق کردند که بر طبق توافق انان عمل میشود و در صورتی که توافقی حاصل نشد یک نفر کارشناس قیمت گذاری میکند و در صورت اموال ذکر می شود .
درمورد اینکه با ید چه مواردی در صورت اموال غیر منقول قید شود

ماده 106 قانون اجرای احکام اینگونه میکوید:

 • الف) تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه

 • ب) محلی که مال غیر منقول در انجا واقع است

 • ج) وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است و یا مفروض و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه واگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به چه شخصی واگذاار شده است یا خیر .

 • د) حدود ملک و مجاورین آن

مال منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل کرفته است تحویل بدهد.

حفاظت از اموال توقیف شده

در مورد حفاظت از مال منقول ماده 77 قانون اجرای احکام اینکونه بیان میدارد :

اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگراینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد

ماده 78 نیز اینگونه میگویید که

اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود که حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند مامور اجرا شخص قابل اعتمادی را معین می کند . اوراق بهادار و جواهر و امثال آن ها در صورت اقتضا در یکی از بانک ها به امانت گذاشته میشود .

پیگیری پرونده قاچاق دارو با وکیل حرفه ای

وکیل قاچاق دارو : دارو یکی از اقلام سلامت محور است و برای درمان بیماری های مختلف، جایگاه ویژه ای در علم پزشکی دارد. تجارت دارو یکی از سودآورترین تجارت های ملی و بین المللی قلمداد می شود که متاسفانه در طول تاریخ با دسته ای از مشکلات و مسائل کیفری از جمله قاچاق دارو یا نگهداری از داروی جعلی یا تقلبی مواجهه بوده است.

در واقع باید بگوییم که قاچاق دارو همواره به معنای ورود، حمل، نگهداری و فروش داروی تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته نیست بلکه ممکن است داروی مورد نظر کاملا سالم باشد اما چون تشریفات گمرک را سپری نکرده و ممهور به مهر سلامت وزارت بهداشت نیست بنابراین نمی توان به صحت آن ها اطمینان نمود.

از آنجه که قاچاق دارو در اغلب موارد با هدف ورود داروهایی با کیفیت پایین یا تقلبی صورت می گیرد و اینکه مسئله مورد نظر با جان و سلامت جسمی و روانی انسان ها در ارتباط است در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم انگاری شده است. باتوجه به اینکه پرونده های مربوطه در زمره جرائم کیفری بسیار سنگین قلمداد می شوند حتما باید از وکیل قاچاق دارو برای دفاع از خود کمک بگیرید.

وکیل قاچاق دارو

مصادیق قاچاق دارو

باتوجه به مفهوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش مبارزه با قاچاق دارو، دو دسته از اتهامات قضایی وجود دارد که یکی تحت عنوان جرم کیفری و دیگری تحت عنوان تخلف شناخته می شود. موارد ذیل در زمره جرائم مربوط به قاچاق دارو هستند. این موارد عبارتند از:

 • ارتکاب قاچاق کالای سلامت (انواع داروها و کالاهایی که در حکم دارو هستند همانند وسایل فیزیوتراپی و …) به صورت سازمان یافته ؛
 • شخص مرتکب یک قاچاقچی حرفه ای تلقی شود ؛ منظور شخصی است که بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شده و ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد .
 • مواردیرا می توان قاچاق دارو به حساب آورد که مرتکب قاچاق کالای سلامت محور از کارکنان اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا مأموران و کارکنان دستگاههای مسئول مبارزه با قاچاق باشد .
 • در جایی که کالای سلامت محور، مواد و فرآورده های دارویی، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک ) مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی باشد .
 • در مواردی که کالاهای سلامت محور مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و… باشد اما ظرف مدت 10 روز موفق به دریافت مجوز مصرف انسانی نشود که نشان دهنده عدم سلامت کالاست.

مجازات قاچاق دارو

وکیل قاچاق دارو در خصوص مجازاات قاچاق دارو اظهار داشت: مجازات قاچاق دارو باتوجه به اینکه به سلامت افراد لطمه می زند و در صورت پخش در جامعه امکان جمع آوری آن ها بسیار پایین است مورد توجه قانون گذار بوده و از جهات مختلف مورد رسیدگی واقع شده است.

هرچند قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان مجازات افراد را در این زمینه به صورت کلی بیان نموده است اما باید به این مقوله توجه داشته باشیم که جرائمی همانند جرم قاچاق دارو با تبعات بسیاری همراه است که حتی ممکن است به مرگ برخی از مصرف کنندگان منجر شود. بنابراین فرد قاچاق چی حتی ممکن است به علت قتل تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.
در ادامه مقاله توسط وکیل قاچاق دارو مجازات عمومی این جرم را از حیث قاچاق بررسی کرده ایم اما مجازات های ذکر شده صرفا به قاچاق های معمولی اختصاص دارد و اگر فعل ارتکابی سازمان یافته باشد یا امنیت جامعه را به هر نحوی به خطر اندازد مشمول مجازات های سنگین تر و حتی اعدام خواهد بود.

اشخاص حقوقی یا حقیقی که با پرونده قاچاق دارو درگیر هستند می بایست به حسایت و سختگیری حاضر در محاک ایران نسبت به این موضوع طبق توضیحات ارائه شده در این مقاله اگاهی نسبی پیدا کرده باشند قطعاً حضور در محاکم و مراجع قضایی و کیفری بدون حضور وکیل قاچاق دارو متخصص و متبحر می تواند ضررو زیان های مادی و معنوی بسیای را به دنبال داشته باشید.
جهت اخذ مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل قاچاق دارو عدل محور با شماره تماس مندرج سایت تماس حاصل فرمایید.

مراحل شکایت نزاع دسته جمعی

مراحل شکایت نزاع دسته جمعی : اگر درگیر نزاعی دسته جمعی شدید ، چگونه می توانید شکایت خود را پیش ببرید و از حقوق خود دفاع کنید؟

پیشنهاد ما به شما این است که در صورتی که در نزاعی دسته جمعی درگیر شدید و آسیب دیدید ، حتماً با یک مشاوره حقوقی وکیل کیفری در ارتباط باشید تا بتوانید شکایت خود و مراحل دادرسی را به درستی پیش ببرید.

معنای نزاع دسته جمعی

مراحل شکایت نزاع دسته جمعی

واژه “نزاع” در لغتنامه دهخدا به معنای خصومت و دشمنی دو نفر با هم با زبان یا استعمال اسلحه / با هم کشاکش کردن به خصومت / خصومت و دشمنی و با لفظ جستن و کردن و برداشتن مستعمل است / منازعه و گفتگو با هم / خصومت / ستیزگی / کشاکش در برآوردن حق خود / ادعا و جنگ و جدال سخت میباشد و کلمه ی “دسته جمعی” نیز به معنای همه باهم / متحدانه / جمعاً / همگی / همگروه / همگان / همگی باهم میباشد.

نزاع دسـته جمعی در قانون مجازات اسلامی

این جرم در ماده 615 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. همانگونه که گفته شد مطابق ماده 615 قانون مجازات اسلامی:

 • هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

 • در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال

 • در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال

 • در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال

تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود

تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد

پس همانگونه که مشاهده کردید در صورت شرکت در نزاع دسته جمعی نه تنها مجازات حبس لحاظ خواهد شد بلکه مطابق  تبصره 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامی ، مجازات قصاص و یا دیه نیز برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد. هرچند که اگر مطابق بند 1 ، اولیای دم مقتول گذشت نکنند و مطالبه قصاص داشته باشند مجازات حبس لحاظ نخواهد شد.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای تحقق این جرم، حتماً باید 3نفر و یا بیش از 3 نفر در منازعه حضور داشته باشند.

مراحل شکایت از نزاع دسته جمعی

شما برای شکایت باید در ابتدا شکوائیه مناسب خود را تنظیم کنید و تمامی مدارک و مستندات نظیر استشهادیه گواهان / نظر پزشکی قانونی و … را به آن ضمیمه کنید.

سپس به دادسرای محل وقوع جرم رفته و شکایت خود را تقدیم میکنید و بازپرس مورد نظر رسیدگی کرده و اگر وقوع جرم را محرز تشخیص بدهد کیفر خواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه میفرستد. دادگاه پس از بررسی و رسیدگی های لازم نیز مجازات مناسب با جرم اتفاق افتاده را برای مجرم لحاظ خواهد کرد.

مشاور حقوقی نزاع دسته جمعی

شما برای شکایت از نزاع دسـته جمعی به دلیل ارکان مادی و معنوی این جرم بهتر است در از ابتدا با یک مشاور حقوقی مشورت کنید و سپس شکوائیه خود را به دادسرا تقدیم کنید و یا یک وکیل متخصص نزاع دسته جمعی را در کنار خود داشته باشید.
برای مشاوره حقوقی با شماره های موجود در سایت تماس حاصل کنید و یا با وکلای متخصص گروه وکلای عدل محور در ارتباط باشید.

هتک حرمت مال غیر

در این مقاله سعی داریم تا شما همراهان را با اصطلاح حقوقی هتک حرمت مال غیر آشنا کنیم و نحوه دعاوی هتک حرمت اموال غیر را برای شما توضیح دهیم.در ابتدا و پیش از توضیح اصطلاحات حقوقی ، به توضیح معنی این واژه میپردازیم.

هتک حرمت چیست ؟

هتک حرمت در لغتنامه دهخدا به معنای شکستن حرمت،دریدن حرمت،بی احترامی،رسوایی،بی آبرویی،بی عزتی میباشد و مترادف آن اهانت، توهین، حرمت شکنی، رده معنا شده است.

همچنین کلمه مال نیز در لغتنامه دهخدا به معنای ثروت،دارایی،کالا،متاع،پول،وجه،سرمایه،فرجام،داشته میباشد و کلمه ” غیر ” نیز به معنای ” متعلق به دیگری ” است.

هتک حرمت مال غیر

با آنکه هتک حرمت اموال در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است،اما از طریق محاکم حقوقی نیز میتوان اقامه دعوی در خصوص اینگونه دعاوی را مطرح نمود.دعاوی حقوقی مربوط به هتک حرمت مال غیر اعم اند از دعوای تصرف عدوانی ، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق که در مقاله ای جرا به آن پرداخته خواهد شد.

اما برای تنظیم شکوائیه , مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی،مالک باید بتواند با ارائه مدارک و مستندات کافی مالکیت خود را بر روی ملک اثبات نماید.همچنین همانطور که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشاهده نمودید از آن جایی که هدف از دعاوی هتک حرمت جلوگیری از ادامه تجاوز به ملک است،قاضی این اجازه را دارد تا با صدور دستور موقت از ورود خسارت بیشتر به مالک جلوگیری کند.

مشاور حقوقی هتک حرمت مال غیر

مشاوره حقوقی هتک حرمت مال غیر و یا وکیل متخصص میتواند در این پرونده به شما کمک کند تا تمامی مدارک خود را به صورت منسجم و کامل آماده کرده و به دادگاه ارائه دهید و بتوانید مالکیت خود را اثبات کنید و از آنجایی که روند پرونده های دعاوی هتک حرمت مال غیر اصولاً بسیار طولانی میباشد بتوانید با کمک وکیل حقوقی ، دستور موقت را از دادگاه دریافت کنید و مانع ورود خسارت و ضرر بیشتر به ملک خود بشوید.

مراحل شکایت تصرف عدوانی

مراحل دعوی تصرف عدوانی را که یکی از دعاوی بسیار مهم و پیچیده و رایج میباشد را توضیح دهیم. اما پیش از آن در این مقاله به شما توضیح میدهیم که معنای تصرف عدوانی چیست و چه شرایطی دارد.پس با گروه وکلای عدل محور همراه باشید.

معنای تصرف عدوانی

تصرف در لغتنامه های فارسی استملاک، تصاحب، تملک، ضبط، قبض، قبضه، اشغال، تسخیر، تسلط، چیرگی، دست اندازی، غلبه معنی شده است و عدوانی نیز در لغتنامه های فارسی به معنی خصمانه، عداوت آمیز، قهرآلود، قهرآمیز،تجاوزکارانه میباشد.

اما در اصطلاح حقوقی تصرف عـدوانی به معنای آن است که کسی ملکی را که مالک آن نیست به زور و غلبه به دست بگیرد.

مراحل شکایت تصرف عدوانی

تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی تصرف عدوانی یعنی ” ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند “

نکات مربوط به تصرف عدوانی

مطابق آنچه در ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است ، این دعوای فقط و فقط در خصوص اموال ” غیر منقول ” صدق میکند و اگر کسی مال ” منقول ” کسی را با قهر و غلبه به دست آورد و تصرف کند دعوای تصرف عدوانی بر آن مال صدق نخواهد کرد.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید آن است که شما باید در ابتدا دعوای تصـرف عدوانی را مطرح کرده و سپس دعوای ادعای مالکیت خود را مطرح کنید و اگر چنین نکنید ؛ یعنی در ابتدا دعوای ادعای مالکیت و سپس دعوای تصـرف عدوانی را مطرح کنید قرار ” عدم استماع دعوی ” از سوی دادگاه صادر میشود.

همچنین برای طرح دعوی تصرف دعوانی سه رکن وجود دارد:

 • ملک باید سابقاً در تصرف خواهان دعوی بوده باشد
 • ملک در حال حاضر باید در تصرف خوانده دعوی باشد
 • تصرف خوانده به زور و با غلبه و یا غیرقانونی باشد

دعوی تصرف عدوانی حقوقی

در دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطابق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار میشود و همچنین از آنجایی که دعوی حقوقی است نیاز به تقدیم دادخواست دارد.همچنین باید برای دادگاه محرز شود که خوانده دعوی از عدوانی بودن تصرف خود اطلاع داشته و رکن روانی در حکم دادگاه تاثیر بسیاری دارد.
دادگاه صالح به رسیدگی دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که عنوان میدارد ” دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد “

دعوی تصرف عدوانی کیفری

دعوی تصرف عدوانی کیفری همان تعریف کلی را که در موارد فوق ذکر شد دارا است با این تفاوت که قانونگذار در مواد 690 الی 693 قانون مجازات اسلامی برای این جرم انگاری نیز نموده است.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید

ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد

در دعوی تصرف عدوانی کیفری ، شاکی باید با تنظیم شکوائیه مناسب که در آن حتماً مالکیت خود را اثبات نموده باشد به دادسرای محل وقوع جرم رفته و شکایت خود را مطرح نماید.اگر دادگاه پس از بررسی مالکیت شاکی و تصرف به نحو عدوان متهم را احراز نماید مجازات متناسب را صادر خواهد کرد.

مشاور حقوقی شکایت تصرف عدوانی

همانطور که مطالعه کردید دعوی تصرف عدوانی چه به نحو حقوقی و چه به نحو کیفری شرایط خاص خودش را که اگر هرکدام از آن ها رعایت نشود میتواند منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی / منع تعقیب / موقوفی تعقیب و … بشود. پس حتماً قبل از طرح دعوی چه حقوقی و چه کیفری با مشاور حقوقی وکیل تصرف عدوانی در ارتباط بوده تا با تنظیم دادخواست و یا شکوائیه مناسب بتوانید حق خود را بگیرید.

نحوه اعتراض به رای غیابی

اعتراض به رای غیابی : اگر در پرونده رایی صادر شد و بنا به شرایط مقرر در قانون ، آن رای غیابی محسوب میشد ؛ شما چگونه به رای اعتراض کنید و بتوانید عدالت را اجرا نمایید و از خود و از محتویات و مستندات پرونده دفاع کنید.برای توضیح باید در ابتدا به شما عزیزان ” رای غیابی ” را توضیح دهیم و سپس نحوه اعتراض به آن در پرونده های کیفری و حقوقی را بررسی خواهیم کرد.

اعتراض به رای غیابی

رای غیابی در پرونده های حقوقی

در پرونده های حقوقی ما با دو طرف روبرو هستیم ؛ خواهان و خوانده دعوی.
خواهان کسی است که خوانده را دعوت به دادرسی میکند تا از خود دفاع کند و عدالت اجرا شود اما بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی:

” حکم دادگاه حضوری است، مگر این‌که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و ‌به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ” که این خود تعریفی بر حکم غیر حضوری { غیابی } دادگاه میباشد.

پس بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورت حصول شرایط زیر رای دادگاه غیابی محسوب میشود:

 1. خوانده / وکیل / قائم مقام / نماینده قانونی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند
 2. ابلاغ واقعی نشده باشد { ابلاغ قانونی باشد }

همچنین بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ” محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه ‌صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است “

پس مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی،اعتراض به رای غیابی در پرونده های حقوقی واخواهی نام دارد و دادگاه صالح برای واخواهی،دادگاه صادر کننده حکم میباشد.

رای غیابی در پرونده های کیفری

در پرونده های کیفری همانند پرونده های حقوقی ما با دو طرف مواجه هستیم ؛ شاکی و متشکی عنه.
شاکی پس از طرح شکوائیه و پس از صدور کیفر خواست متشکی عنه/متهم را به دادرسی دعوت میکند و جلسه دادگاه تشکیل و حکم صادر میشود. اما بر اساس ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری ” در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند “

پس مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط زیر را دارد:

 1. جرائمی که مورد رای غیابی قرار میگیرند نباید از جرائم حق الهی باشند.
 2. متهم / وکیل وی در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد
 3. فقط در صورتی متهم میتواند به رای غیابی اعتراض کند که رای مبنی بر محکومیت وی صادر شده باشد
 4. ظرف 20 روز پس از صدور رای ، به رای غیابی اعتراض بشود { برای افراد خارج از ایران 2 ماه }
 5. دادگاه صالح برای واخواهی کیفری ، دادگاه صادر کننده حکم میباشد.

مشاور حقوقی اعتراض به رای غیابی

شما برای اعتراض به آرای غیابی خود چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی ، نیاز به مشورت با مشاور حقوقی یا وکیل اعتراض به رای غیابی دارید چرا که از آنجایی که در جلسه دادرسی حضور نداشته اید باید تمامی مستندات خود را آماده سازید تا بتوانید در پرونده پیروز شوید و اجرای عدالت را به سرانجام برسانید.

وکیل ورشکستگی + مشاوره

وکیل ورشکستگی مشکلات اقتصادی در طول تاریخ همواره گریبانگیر افراد بوده است. امروزه حتی دولت ها نیز به انحاء مختلف با چنین مسائلی درگیر هستند و سعی می کنند اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشند. دنیای اقتصاد و تجارت همواره بر وفق مراد تاجران و شرکت های تجاری نیست و آن ها ممکن است در برهه ای از فعالیت های خود با مسائل مختلفی مواجه شوند که مهمترین آن ها ورشکستگی نام دارد.

در چند سال اخیر و باتوجه به بروز مسائل اقتصادی در سطح ملی تعداد کسانی که ادعای ورشکستگی کرده اند بسیار افزایش یافته است. البته این را هم اضافه کنیم که برخی از آن ها صرفا در زمره افراد معسر قرار گرفته اند و نمی توان برای آن ها از صفاتی همانند ورشکسته استفاده کرد. وکیل ورشکستگی فردی است که در کنار تسلط بر قوانین حقوق تجاری و حقوق خصوصی و همچنین با تسلط بر قوانین کیفری می تواند دفاع از شخص ورشکشته در مقابل طلبکاران را برعهده بگیرد. در ادامه این مبحث را به صورت تفصیلی تر بررسی خواهیم کرد.

وکیل ورشکستگی

ورشکستگی به چه معناست؟

در اصطلاح حقوقی، ورشکستگی نوعی توقف است که باعث می شود تا ورشکسته دیگر توانایی مالی برای پرداخت دیون و بدهی های خود را نداشته باشد. البته این را هم اضافه کنیم که ورشکسته باید حتما یک تاجر یا شرکت تجاری باشد. در واقع تفاوتی ندارد شخص حقیقی است یا حقوقی! در هر صورت وی باید به یک فعالیت تجاری اعم از فعالیت های تعاونی یا درآمد زا مبادرت نموده باشد.

افراد عادی که طبق قانون تجارت به عنوان تاجر شناخته نمی شوند نمی توانند ادعای ورشکستگی کنند. در واقع توقف این افراد از پرداخت دیون خود به معنای اعسار است و در صورتی که درخواست آن ها مبنی بر عدم توانایی در پرداخت دیون توسط دادگاه پذیرفته شود این افراد نیز معسر خطاب می شوند. این را هم اضافه کنیم که یک شرکت تجاری ممکن است ورشکسته اعلام شود حال اینکه مدیران این شرکت تاجر نبوده و نتوانند از لقب ورشکسته استفاده کنند.

اعلان ورشکستگی

اعلان ورشکستگی باید توسط دادگاه صورت گیرد. در ااین مرحله حضور وکیل حقوقی کار بلد و حرفه ای بسیار می تواند یاری رسان فرد مفلس باشد. بنابراین حتی اگر تاجر یا شرکت تجاری برای مدتی توانایی پرداخت دیون و بدهی های خود را نداشته باشد اما دادگاه این مسئله را تصدیق نکرده باشد نمی توانند اعلان ورشکستگی نماید. افراد ذیل می توانند درخواست دهند تا شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان ورشکسته معرفی گردد:

 • فردی که ورشکست شده است.
 • دادستان
 • یک یا تعدادی از طلبکاران

این درخواست در دادگاه محل اقامت تاجر یا شرکت تجاری به جریان می افتد و از زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر می کند آثار این حکم نیز در خصوص اعمال و فعالیت های فرد اجرا خواهد شد.

آثار اعلان ورشکستگی

شاید از خود بپرسید چرا فردی که ورشکسته شده است باید درخواست اعلام ورشکستگی نماید؟
در واقع اعلان این امر با مزایای زیادی برای فرد همراه خواهد بود از جمله:

 • از زمان اعلان ورشکستگی خسارات عدم تاخیر تادیه بر دیون فرد تحمیل نمی شود.
 • ورشکسته می تواند از مزایای قرارداد ارفاقی استفاده کرده و به کسب و کار خود ادامه دهد.
 • قانون تلاش می کند تا مستثنیات دین پایدار مانده و خانواده ورشکسته از حداقل شرایط زندگی بهره مند شوند.

البته صدور این حکم فرد ورشکسته را هم از برخی حقوق محروم می کند به عنوان مثال وی دیگر نمی تواند شخصا قرارداد تجاری امضا نماید و برای این کار در حکم محجور است و فعالیت های خود را باید توسط نماینده قانونی انجام دهد.

دادگاه حکم می دهد که دیگر فرد ورشکسته قادر به تصرف در اموال خود نیست. دادگاه سعی خواهد کرد از محل اموال وی بدهی های او را پرداخت کند و برای این کار هم از فردی به عنوان مدیر تصفیه استفاده خواهد کرد.

دقت نمایید که ورشکسته حق تصرف در اموال خود را ندارد و اگر با ایجاد تاخیر در اعلان ورشکستگی سعی نماید طلب برخی از طلبکاران را پرداخت کند ورشکستگی به تقصیر خواهد بود و مجازات حبس را برای او به دنبال خواهد داشت. در واقع تاجر یا شرکت تجاری باید ظرف سه روز از توقف در عدم پرداخت بدهی های خود به دادگاه محل اقامت درخواست ورشکستگی بدهد.

مراجعه به متخصصین این حوزه و اخذ مشاوره حقوقی و یا مراجعه به وکیل ورشکستگی می تواند بهترین حامی شما در این مسیر باشد.

مراحل شکایت ضرب و جرح

در این مقاله سعی داریم شما عزیزان را با نحوه شکایت از ضرب و جرح آشنا کنیم که چنانچه خدای نکرده خودتان یا آشنایانتان مورد ضرب و جرح قرار گرفتید چگونه شکایت کنید و موجب تحقق اجرای عدالت بشوید.
اما پیش از رسیدن به توضیح مراحل شکایت باید به اختصار به شما عزیزان چگونگی آن و شرایط آن را توضیح دهیم تا بدانید که درچه صورتی در طرح شکوائیه ضرب و جرح پیروز خواهید بود.

معنی ضرب و جرح

در لغتنامه های معتبر ، ضرب به معنای “زدن” است که خونریزی به همراه ندارد و فقط موجب تغییر رنگ در پوست بدن همانند تورم / کبودی میشود و جرح به معنای “زخمی کردن” است که بر خلاف ضرب با خونریزی و پارگی و امثالهم همراه است.

مراحل شکایت ضرب و جرح

ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی

باید بدانید که مطابق قانون مجازات اسلامی ، برای ضرب و جرح همانند قتل ، میتوان درخواست قصاص نمود اما در حصول شرایطی و آن این است که بین عضوی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته و مورد قصاص بتوان مماثلت ایجاد نمود.

مماثلت در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که بتوان بین این دو عضو تناسب ایجاد کرد و دقیقا به همان اندازه ای که عضو مورد آسیب قرار گرفته است را ، مورد قصاص قرار داد که بعضاً در پرونده های رایج در دادگاه مشاهده میکنیم که همچین پیزی امکان پذیر نیست و مجبوریم به بخش های دیگر قانون برای مجازات ضرب و جرح مراجعه کنیم که آن چیزی نخواهد بود به جزء دیه .

در قانون مجازات اسلامی برای هر عضو به هر میزان آسیب ، دیه مقدر و جداگانه ای مشخص و تعیین شده است که اگر نشده باشد نیز در قانون مجازات اسلامی ، ارش پیش بینی شده است.ارش آن است که میزان دیه ی عضوی که در قانون تعیین نشده است با نظر کارشناسان تعیین نموده که جانی ملزم به پرداخت آن به مجنی علیه میباشد و به آن ارش میگویند.

همچنین مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری ، اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم علاوه‌بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.

ادوات ضرب و جرح

ضرب با هر وسیله ای ممکن است صورت گیرد ، وسایلی نظیر مشت ، ناخن ، پا ، دست ، چوب و … که منتهی به خونریزی نشود و جرح نیز با ادواتی همچون چاقو ، قمه ، تیزی و … که باعث خونریزی و گاهاً شکستگی استخوان ها و … میشود.

نحوه اثبات ضرب و جرح

در قانون مجازات اسلامی و در بحث کلیات ، به طور کلی با 4 ادله اثبات مواجهه هستیم ؛ اقرار / شهادت / سوگند / علم قاضی.
برای اثبات میتوانیم به سراغ این چهاد ادله اثباتی برویم که میتوانند شامل موارد زیر باشد:

 1. دوبار اقرار ضارب
 2. شهادت دو مرد عادل
 3. حضور یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن از سوی مجنی علیه که باید شهادت آن ها به همراه سوگند باشد.
 4. در صورت وجود لوث ، قسامه نیز امکان پذیر است.

  * لوث به حالتی گویند که برای قاضی ظن و گمان ایجاد شده است اما هیچ مدرکی وجود ندارد.

 5. همچنین علم قاضی درهنگامی که مواردی همچون ؛ صورت جلسه کارشناسان / نامه پزشکی قانونی / اظهارات گواهان و نظیر آن وجود دارد میتواند موثر باشد.

مراحل شکایت ضرب و جرح

در گام اول باید شکوائیه را تنظیم کنید و در شکوائیه خود دیه را درخواست نمایید.در گام دوم شکوائیه خود را از طریق دفاتر خدمات قضائی ثبت کنید.

همچنین برای تکمیل مداریک و ادله نیاز است که به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کنید و یا اگر کبودی / تورم / پارگی و … در بدن خود مشاهده میکنید به پزشکی قانونی مراجعه کنید و آن را ثبت نمایید و نامه پزشکی قانونی را نیز دریافت کنید.

پس از تکمیل تحقیقات و اظهارات و بررسی شکوائیه در دادسرا ، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه میرود و پس از بررسی های لازم در دادگاه ، رای صادر شده و پس از اتمام مدت تجدیدنظر خواهی یا رای تجدیدنظر خواهی ، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود.

مشاور حقوقی ضرب و جرح

شما برای پرونده ضرب و جرح خود نیاز به یک مشاوره حقوقی با وکیل متخصص  دارید که تمامی ادله مورد نیاز شما را به صورت منسجم جمع آوری کند و با تنظیم شکوائیه و درخواست دیه به روند دادرسی شما کمک نماید.
همچنین حضور یک وکیل کیفری نیز لازم است تا در تمامی مراحل دادگاه شما را همراهی کند و دفاعیات لازم را انجام بدهد.

برای مشاوره حقوقی در خصوص موضوع ضرب و جرح با شماره 09305297504 تماس بگیرید و از وکلای کیفری گروه وکلای عدل محور نیز راهنمایی های لازم را بگیرید.

مراحل شکایت آدم ربایی

مراحل شکایت آدم ربایی : در این مقاله سعی داریم به شما عزیزان توضیح دهیم که اگر بزه دیده جرم آدم ربایی هستید ، چگونه میتوانید شکایت کنید و جبران تمامی خسارت های جانی / مالی / حیثیتی و … را از فرد مرتکب دریافت کنید.اما قبل از آن باید شما را با جرم آدم ربایی ، شرایط آن ، ویژگی های آن و … آشنا کنیم تا در طرح شکوائیه خود و دفاعیات لازم دچار مشکل نشوید و خللی در روند رسیدگی پیش نیاید.

معنی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای عامیانه و ساده به نقل و انتقال یک فرد از جایی به جای دیگر بدون رضایت فرد گفته میشود.حال در برخی موارد این جا به جایی میتواند با تهدید / زور / به خطر انداختن جان و حیثیت فرد و مواردی دیگر از این قبیل باشد.

مراحل شکایت آدم ربایی

مجازات آدم ربایی

مجازات جرم آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی در ماده 621 تعریف شده است.مطابق این ماده :

” هرکس شخصا یا توسط دیگری شخصی را به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره – مجازات شروع به آدم ربایی 3 تا 5 سال حبس است “

اما در سال 1399 و پس از تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری ، مطابق بند ب و پ ماده 1 این قانون ، مجازات آدم ربایی تا حدودی به نحو زیر تغییر پیدا کرد :

 • ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل میشود.

 • پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

شرایط جرم آدم ربایی

با توجه به متن ماده میتوان شرایط جرم آدم ربایی را به موارد زیر تقسیم بندی کرد :

 1. هر کس ؛ به توجه به کلمه هرکس در متن ماده این استنباط میشود که هر انسانی با هر نسبتی اعم از خونی یا غیر خونی میتواند مرتکب جرم آدم ربایی بشود.حتی پدر برای فرزند و شوهر برای همسر.
 2. شخصاً یا توسط دیگری ؛ میتوان از برداشت را نمود که برای تحقق جرم آدم ربایی حتماً لازم نیست که فرد در عملیات اجرایی ربودن دخیل باشد.همین که دستور ربوده شدن را بدهد مجازات جرم آدم ربایی در انتظار اوست و فرد دخیل در عملیات اجرایی حسب مورد به عنوان شریک در جرم و یا معاون جرم مجازات میشود.
 3. قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر ؛ از عبارت به هر منظور دیگر متوجه میشویم که برای تحقق جرم آدم ربایی حتماً لازم نیست که قصد های گفته شده در متن ماده را فرد آدم ربا داشته باشد جتی اگر قصد وی به خیال خودش احسان و یا کمک کردن به فرد ربوده شده بوده باشد نیز محکوم به مجازات جرم آدم ربایی خواهد شد.
 4. به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر ؛ عنف در فقه به معنای خشونت و بی رحمی ، تهدید به معنای ترساندن کسی با انجام دادن کاری به ضرر یا علیه او و حیله در معنای فقهی خودش به منظور چاره اندیشی برای رسیدن به هدف گفته میشود اما همانطور که در مورد (3) نیز گفته شد ، با گفتن کلمه ی ” به هر نحو دیگر ” ، آدم ربایی فقط معطوف به سه مورد عنف / حیله / تهدید نشده و آدم ربا از هر طریق و نحو دیگری نیز میتواند فرد را برباید.

عنصر معنوی

همانگونه که میدانید عنصر معنوی به طور کلی شامل دو مورد سوء نیت عام و سوء نیت خاص میباشد که هر جرم ، سوء نیت خاص و مخصوص به خودش را دارد.جرم آدم ربایی چون جرم مطلق است نیازی به سوء نیت خاص ندارد و سوء نیت عام نیز علم آدم ربا به عمل ربودن و با قصد ربایش کار را انجام دادن میباشد.

همچنین همانگونه که در بالا گفته شد انگیزه هیچ تاثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم آدم ربایی ندارد و مواردی همچون احسان / کمک / یاری و … موجب عدم تحقق جرم آدم ربایی نخواهد شد بلکه میتواند از کیفیات مخففه بوده و باعث تخفیف در میزان مجازات بشود.

مراحل شکایت آدم ربایی

همانگونه که پیشتر گفته شد،آدم ربایی جرم است و مجازات دارد و مجازات آن جبس میباشد و در سال 1399 پس از تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری ، مجازات آن به حبس درجه 4 و درجه 5 تغییر پیدا کرده و مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به آن دادگاه کیفری 2 است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدا باید به دادسرای محل وقوع جرم برای طرح شکایت مراجعه کنید.

پس از طرح شکوائیه و دادن تمامی مدارک و شواهد بازپرس به پرونده رسیدگی خواهد کرد و در صورت احراز وقوع جرم کیفر خواست را صادر میکند.همچنین چنانچه بازپرس صلاح بداند میتواند یکی از قرارهای تامین کیفری مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار بازداشت موقت را صادر کند.

پس ازصدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال میشود و طرفین باید تمامی مدارک / شهود و … خود را آماده سازند و دفاعیات لازم را در دادگاه انجام بدهند. سپس اگر وقوع جرم برای دادگاه نیز محرز گردد مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی ، حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

مشاور حقوقی آدم ربایی

آدم ربایی جرمی است بسیار حساس که با جان ، مال ، حیثیت ، آبرو و شرف فرد سر و کار دارد و چنانچه فرد در اثر سهولت و بی توجهی نتواند جرم را ثابت کند تا به ابد بار و اثرات روانی برای وی خواهد داشت. مشاور حقوقی با وکیل کیفری به شما کمک میکند تا بتوانید شکوائیه درست و مناسب با وضعیت خود تنظیم کنید و همینطور مدارک لازم را به صورت انسجام یافته داشته باشید تا قاضی بتواند بر مبنای عدالت رای را صادر کند.همچنین وکیل متخصص آدم ربایی نیز در روند رسیدگی و جلسات دادگاه در کنار و همراه شما میباشد و از استرس شما کاسته و به اجرای عدالت کمک میکند.

برای دریافت مشاور حقوقی با شماره 09305297504 تماس بگیرید و با با وکیل آدم ربایی متخصص و متبحر گروه وکلای عدل محور در تماس باشید.

مراحل شکایت جرم توهین

مراحل شکایت جرم توهین : در این مقاله سعی ما بر این است که به شما کمک کنیم تا مرحله به مرحله با نحوه شکایت از کسی به جرم توهین آشنا شوید. شما با کمک مشاور حقوقی و یا وکیل حقوقی میتوانید به راحتی از کسی که به شما توهین کرده است شکایت کنید و مجازات لازم را بر روی فرد اعمال نمایید. برای مشاوره حقوقی در خصوص جرم توهین با شماره 09305297504 تماس حاصل کنید و یا با وکیل کیفری متخصص و متبحر توهین از گروه وکلای عدل محور کمک بگیرید.

جرم توهین

در ابتدا و قبل از توضیح نحوه شکایت از جرم توهین باید شما را با جرم توهین و اینکه چه الفاظ و معانی توهین محسوب میشوند آشنا کنیم.

مراحل شکایت جرم توهین
بهتر است بدانید که جرم توهین در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است که البته خود به انواع مختلفی تقسیم میشود.تقسیم بندی توهین شامل توهین حدی / توهین تعزیری / توهین مشدد میباشد که در ادامه به اختصار انواع توهین را برای شما تعریف کرده که با آن ها آشنایی پیدا کنید.

توهین حدی

مصادیق توهین حدی در قانون مجازات اسلامی شامل دو نوع توهین میشوند ؛ قذف و سب النبی
قذف به نسبت دادن زنا و لواط به دیگری و سب النبی به دشنام دادن به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی میگویند که مجازات جرم قذف ، 80 ضربه شلاق و مجازات ساب النبی ، اعدام میباشد.
همانگونه که میدانید حدود ، احکام الهی هستند که برخلاف مجازات های تعزیری شامل تخفیف / تعلیق / تعویق و … نمیشوند و باید به صورت کامل اجرا شوند.

توهین ساده

به زبان ساده باید گفت هر توهینی که مشمول مواد قانونی مربوط به توهین مشدده نباشد ، توهین ساده محسوب میشود که البته باید شرایط عمومی جرم توهین در آن رعایت شود.
پیش از تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 ، مجازات توهین شامل جزای نقدی و تا 74 ضربه تازیانه میبود که پس از تضویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 به بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی تغییر یافت.

توهین مشدده

توهین مشدده در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعریف شده است و مواد قانونی مخصوص به خودش را دارد.
مواردی نظیر ؛ توهین به مقدسات اسلامی { به غیر از ساب النبی } / توهین به امام خمینی و رهبری / توهین به مقامات سیاسی داخلی / توهین به مقامات سیاسی خارجی در خاک ایران / توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال

شرایط تحقق جرم توهین

اگر بخواهیم به زبان ساده شرایط جرم توهین را تعریف کنیم ، باید بگوییم که توهین باید مستقیم / واضح و نسبت به شخص زنده باشد که در ادامه مفصلاً برای شما توضیح خواهیم داد.

جرم توهین همانند هر جرم دیگری نیز برای تحقق شرایط خاص خودش را دارد.از شرایط مهم تحقق جرم توهین در ابتدا میتوان به این موضوع اشاره کرد که توهین باید واضح باشد ؛ یعنی کلمات مبهم و کلماتی که نامفهوم هستند و یا استعاره از کلمه ای دیگر دارند و یا باید تفسیر شوند توهین محسوب نمیشوند.

همچنین توهین اصولاً باید شفاهی و یا به صورت نوشته باشد اما در گاهی موارد افعال بدون کلام نیز میتوانند توهین محسوب بشوند؛همانند ریختن آب دهان بر روی کسی.توهین باید به صورت کاملاً مستقیم باشد و در صورتی که روی صحبت شما فرد شماره (1) باشد ، همزمان امکان حساب شدن توهین به فرد شماره (2) وجود ندارد.این نکته را نیز بدانید که لازم نیست که حتماً کلام گفته شده در توهین،غیرواقعی باشد؛

اگر کسی ، دیگری را دیوانه خطاب کند و فرد واقعا دیوانه باشد باز هم جرم توهین واقع شده است همچنین لازم نیست که فرد مخاطب توهین از کلام گفته شده ناراحت شود و یا برنجد ، صرف توهین آمیز بودن گفتار باعث تحقق جرم توهین میشود.

اگر با تمامی توضیحات فوق،جرم توهین برای شما اتفاق افتاده است و میخواهید از فرد توهین کننده شکایت کنید با شماره تماس موجود در سایت جهت مشاوره حقوقی تماس بگیرید

نحوه شکایت جرم توهین

در تنظیم شکوائیه برای جرم توهین ، در ابتدا شاکی نام و مشخصات فرد توهین کننده یا همان متشکی عنه را مینویسد و شکوائیه را به مرجع قضائی صالح برای رسیدگی { دادسرای محل وقوع جرم } تقدیم مینماید و پس از آن پرونده در شعبه بازپرسی و یا دادیاری ثبت میشود.

در اینجا بازپرس و یا دادیار شما را احضار میکنند و در این شما توضیحات لازم را ارائه میدهید و اگر دلایل و یا شاهدی دارید نیز در رابطه با آن ها توضیحات کافی میدهید سپس اگر وقوع جرم توهین برای مرجع قضائی احراز شد متشکی عنه را به دادسرا احضار خواهند کرد و اتهام توهین را به او تفهیم میکنند.
پس از تمامی این مراحل دو حالت پیش می آید :

 1. وقوع جرم محرز است و قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر میشود
 2. وقوع جرم محرز نیست و قرار موقوفی / منع تعقیب صادر میشود

در حالت اول پس از صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه کیفری 2 جهت رسیدگی ارسال میشود و پس از صدور رای که قابلیت تجدید نظر برای طرفین را دارد پرونده به دادسرا و نزد دادیار اجرای احکام ، جهت اجرای حکم برمیگردد.

مشاور حقوقی جرم توهین

مشاور حقوقی جرم توهین به شما کمک میکند تا با تنظیم شکوائیه صحیح و یافتن و نوشتن ادله کافی در متن شکوائیه بتوانید به راحتی فرد توهین کننده را مجازات کنید. همچنین جرم توهین با آنکه به نظر بسیار آسان میرسد اما اگر دفاعیه درست نداشته باشید و نتوانید شرایط تحقق توهین را اثبات کنید ممکن است منجر به موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب بشود و نتوانید به اجرای عدالت دست بیابید.