احاله چیست و چه مراحلی دارد ؟

در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص احاله دادن پرونده های کیفری مطابق آیین دادرسی کیفری صحبت کنیم. اینکه

 • آیا اصلا امکان احـاله دادن پرونده از نقطه ای به نقطه دیگر امکان دارد؟اگر این امکان وجود دارد آیا محدودیتی دارد؟
 • اصلا برای احاله به دستور چه کسانی نیاز است؟

با گروه وکلای عدل محور همراه باشید تا در خصوص احاله پرونده های کیفری به شما توضیح دهیم.

احاله چیست

احاله در لعتنامه های فارسی

احـاله در لغتنامه های فارسی ؛ حـواله کردن ، واگـذاشـتن کاری به عـهـده دیـگری معنـی شـده اسـت.

معنی احـاله در قانون

احاله در قانون به این معنی است که رسیدگی قضائی به پرونده ای از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگری واگذار شود.

دلیل احاله شدن پرونده های کیفری

وکیل کیفری : مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ، دلیل احـاله شدن پرونده محصور به موارد ذکر شده در قانون میباشد که این موارد عبارتند از:

 1. در صورتی که پرونده ای دارای چندین متهم باشد و محل رسیدگی قضایی در جایی باشد که تعداد متهمان از نظر اقلیت در آن جا اقامت داشته باشند ؛ پس چنانچه متهمان بیشتری در حوزه دیگری اقامت داشته باشند پرونده حواله میگردد.
 2. اگر دادگاه رسیدگی کننده بنا به دلایل مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری با محل وقوع جرم متفاوت باشد و این محل وقوع جرم از دادگاه صالح بسیار دور باشد به نحوی که تحقیقات و تکمیل تحقیقات را برای دادگاه رسیدگی کننده مشکل سازد و دادگاه محل وقوع جرم به علت نزدیک بودن به محل آن به صورت آسان و راحت تری بتواند به موضوع رسیدگی کند.

احـاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر از یک استان

این امر که یک پرونده کیفری از حوزه قضائی یک استان به حوزه قضائی دیگری احـاله گردد ممکن است اما منوط به شرایطی.این شرایط عبارتند از:

 1. درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبداء
 2. موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان

احاله پرونده از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر

احاله پرونده کیفری از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر ممکن است و این نیز منوط به شرایطی نظیر احـاله قبلی میباشد.
این شرایط عبارتند از:

 1. درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبداء
 2. موافقت دیوان عالی کشور

احـاله در جرایم مرتبط با سازمان قضائی نیزوهای مسلح

جرایمی که مرتبط با سازمان قضائی نیروهای مسلح میباشند نیز قابلیت احاله دارند و احـاله پرونده های این دسته از جرایم نیز منوط به شرایطی میباشد.
این شرایط عبارتند از:

 1. درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان
 2. موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

احاله پرونده در شرایط خاص

در شرایط خاصی که وقوع برخی از جرایم و برخی از پرونده ها نظم عمومی و امنیت عمومی را برهم میزند و باعث ایجاد تشنج در جامعه و تشویش اذهان عمومی میگردد نیز میتوان این دسته از پرونده ها را احـاله داد.
شرایط احاله این دسته از جرائم عبارتند از:

 1. پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور
 2. تجویز دیوانعالی کشور

مجازات نگهداری انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی

مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر صحبت کنیم و میزان مجازات ها و جرایمی که در این قانون پیش بینی شده اند را بررسی کنیم و نحوه اجرای مجازات و صدور حکم مطابق این قانون را توضیح دهیم.پس با وکیل مواد مخدر گروه حقوقی عدل محور همراه باشید…

نگهداری انواع مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مخدر که سال تصویب آن به 1389 برمیگردد جرایمی را تحت عنوان موارد زیر برای مبارزه با مواد مخدر پیش بینی کرده است:

 1. کشت خشخاش و کوکا به صورت مطلق
 2. کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر
 3. ورود،ارسال،تولید و ساخت انواع مواد مخدر
 4. نگهداری،خرید،حمل،توزیع انواع مواد مخدر
 5. استعمال مواد مخدر
 6. تولید،ساخت،خرید و فروش آلات و ادوات تولید مواد مخدر
 7. فراری دادن یا پناه دادن به متهمین و محکومان جرایم مواد مخدر
 8. مخفی کردن ادله حاصل از جرایم مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر
 9. قراردادن مواد مخدر به منظور دستگیری و متهم کردن دیگری

مواد مخدر منظور در این قانون

مواد مخدری که در این قانون منظور شده اند و جرم انگاری شده اند و هرگونه رفتاری مرتبط با آنان جرم انگاری شده است مربوط میشود که تمامی مواد مخدر های غیر قانونی نظیر شیشه،هروئین،کراک،تریاک،گراس،شاهدانه و …

تقسیم بندی مواد مخدر

مطابق این قانون مواد مخدر به دو بخش صنعتی و غیر صنعتی تقسیم میشوند.

 • مواد مخدر صنعتی عبارتند از شیشه / هروئین / کراک / کوکائین / مورفین
 • مواد مخدر غیر صنعتی عبارتند از تریاک / شیره / گراس / بنگ / سوخته

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی

 • اگر میزان مواد مخدر تا 50 گرم بوده باشد : تا سه میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه شلاق
 • اگر میزان مواد مخدر از 50 گرم تا 500 گرم بوده باشد : پنج تا پانزده میلیون جزای نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
 • اگر میزان مواد مخدر از 500 گرم تا 5 کیلوگرم باشد : پانزده میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جزای نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس تعزیری
 • اگر میزان مواد مخدر از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم باشد : شصت میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس
 • اگر میزان مواد مخدر از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم بوده باشد : پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و به ازای هر کیلوگرم بیشتر از 20 کیلوگرم دو میلیون ریال جزای نقدی اضافه میگردد
 • اگر میزان مواد مخدر بیش از 100 کیلوگرم بوده باشد : پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و به ازای هر کیلوگرم 2 میلیون ریال جزای نقدی اضافه تر و حبس ابد

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی

 • اگر میزان مواد مخدر تا پنج گرم بوده باشد : پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
 • اگر میزان مواد مخدر از پنج سانتی گرم تا یک گرم بوده باشد : دو میلیون ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
 • اگر میزان مواد مخدر از یک گرم تا چهار گرم بوده باشد : دو تا پنج سال حبس / سی تا هفتاد ضربه شلاق / هشت میلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی
 • اگر میزان مواد مخدر از چهار گرم تا پانزده گرم بوده باشد : پنج تا هشت سال حبس / سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق / بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال جزای نقدی
 • اگر میزان مواد مخدر از پانزده گرم تا سی گرم بوده باشد : ده تا پانزده سال حبس / هفتاد و چهار ضربه شلاق / چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی
 • اگر میزان مواد مخدر بیش از سی گرم بوده باشد : اعدام و مصادره اموال

مجازات تجاوز به عنف و روش های اقدام برای پیگیری

مجازات تجاوز به عنف و روش های اقدام برای پیگیری : در این بخش قصد داریم به شما عزیزان ابتدا در خصوص جرم تجاوز و احکام آن توضیح دهیم و سپس تفاوت آن با تجـاوز به عـنف را بگوییم و مجازات آن را نیز بررسی کنیم.همچنین بررسی میکنیم که آیا جرم تجاوز به عنف از جمله جرایم الهی هستند یا خیر و در زمره حدود قرار میگیرند یا خیر و مجازات آن چیست و آیا مرتکب میتواند از نهاد های تخفیفی استفاده کند و یا خیر. با ما همراه باشید.

مجازات تجاوز به عنف

تجاوز چیست ؟

در ویکی پدیا تجاوز به این صورت معنی شده است که تجاوز جنسی همان نزدیکی جنسی با دیگری است به شرطی که فرد راضی به این عمل نباشد و یا در حالت مستی و یا بیهوشی و یا خواب و یا بیهوشی باشد و یا در حالتی باشد که توان دفاع و مقابله نداشته باشد و تجاوز جنسی فقط به آسیب به جسم و جان فرد معنی نمیشود بلکه آسیبی که به روح و روان فرد وارد میکند بسیار بسیار بیشتر از آسیبی است که به جسم فرد وارد میگردد.

بیشتر بخوانید در : روش های اثبات تجاوز

تجاوز به عنف چیست ؟

همانطور که در مقاله مشاوره حقوقی تجاوز به عنف نیز بیان شد ، این عمل دارای همان معنای تجاوز است اما شرایط اتفاق افتادن آن با تجاوز عادی تفاوت دارد. عنف در لغت به معنای بی رحمی و اعمال خشونت و اعمال رفتاری بدون مدارا کردن شرایط طرف مقابل است و در خصوص تجـاوز به عنـف اینگونه معنا میشود که تجاوزی که بدون رضایت بزه دیده و همراه با آزار و اذیت او صورت میگیرد و به ضرر جانی و آسیب جانی او منتهی میگردد. حتی در جایی ممکن است متجاوز این اعمال زور و عنف خود را از طریق فشار به جان و جسم ایجاد نکند بلکه از طریق فشار روحی و روانی که به وی می آورد مرتکب تجـاوز به عـنف گردد.

مجازات تجاوز به عنف

 • تجاوز به عنف در واقع در قانون همان زنای به عنف معنا میگردد و در زمره حدود الهی میباشد و هیچ گونه تخفیف و تعلیق و تعویق در آن راه ندارد و مجازات متحاوز باید تمام و کمال اجرا شود و مطابق قانون مجازات وی اعدام میباشد.
 • همچنین اگر زنی که به او تجاوز شده باکره بوده باشد علاوه بر مجازات زنای به عنف ، متجاوز باید ارش البکاره و مهرالمثل را نیز به زنی که به او تجاوز کرده است بپرازد.
 • در جایی از قانون نیز گفته شده است که اگر فردی دختری نابالغ را فریب دهد و با اعمال متقلبانه و تدلیس وی را راضی به رابطه جنسی نماید در حکم زنای به عنف بوده و مجازات زنای به عنف بر وی اعمال میگردد.

بازداشت موقت چیست؟

نکات حقوقی بازداشت موقت , شکایت و پیگیری پرونده : زمانی که یک فرد به اتهام جرمی در دادسرا یا کلانتری حاضر شده و شرایط موجود بر علیه او هستند اما همچنان وقوع جرم از جانب وی اثبات نشده است می توان با استفاده از قرارهای تامین کیفری از فرار وی یا مخفی شدن یا پاک کردن ادله جرم یا تبانی با دیگران برای محو آثار جرم جلوگیری نمود. این قرارها در قانون مجازات اسلامی نه مورد هستند که شدیدترین و آخرین نمونه آن ها همین قرار بازداشت موقت است.

بازداشـت مـوقت از آن جهت به عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری شناخته می شود که به معنای واقعی کلمه آزادی فرد را سلب کرده و نوعی زندان موقت محسوب می گردد بنابراین قاضی نباید در هر نوع جرم و افعال مجرمانه ای از آن استفاده کند بلکه صرفا می تواند در برخی از جرائم شدید و موثر که در حقوق جزا معرفی شده اند از این قرار استفاده کند.

بازداشت موقت چیست؟

مواردی که مشمول بازداشت موقت هستند

وکیل متخصص کیفری : بازپرس می تواند در موارد ذیل قرار بازداشت موقت را صادر کند. در واقع این امر بدان معناست که وی حتی در این جرائم نیز می تواند از صدور این قرار استفاده نکرده و به صدور سایر قرارهای تامینی همچون تعهد، سوگند، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی، وثیقه و … روی آورد اما خارج از این موارد صدور قرار بازداشـت موقـت غیر قانونی است و نمی تواند برای جرائم غیر سنگین از آن بهره ببرد. جرائمی که می توان در خصوص آن ها مبادرت به صدور قرار بازداشـت مـوقت نمود عبارتند از:

 • جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است همانند جرائم مستوجب اعدام یا قصاص نفس، حبس ابد یا قطع عضو همانند قتل، محاربه و سرقت حدی
 • در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ آنها برابر است با یک ‌سوم دیه‌ کامل یا بیش از آن است همانند ضرب و جرح و قطع عضو
 • جرایم تعزیری که مجازات آنها حبس بیش از پنج سال، جزای نقدی بیش از ۱۸ میلیون، انفصال دائم از خدمت، مصادره‌ی اموال و انحلال شخص حقوقی می باشد. (جرائم تعزیری درجه‌ ۱،۲،۳،۴ )
 • جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
 • ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال
 • تظاهر، قدرت‌ نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص مشروط بر اینکه به‌وسیله چاقو یا هر نوع سلاح گرم و سرد انجام شود
 • سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول مشروط بر اینکه مشمول مورد سوم

نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد.

مقام صادر کننده قرار بازداشـت مـوقت

این قرار توسط بازپرس یا دادیار در دادسرا مورد رسیدگی واقع شده و صادر می شود. هر کدام از این مقامات در صورت صدور قرار بازداشـت موقـت باید نظر خود را برای دادستان ارسال کند. دادستان می تواند با این نظریه موافقت کند یا آن را نپذیرد. در صورت عدم پذیرش و بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان، پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی واقع شده و نظر قاضی در این زمینه اجرا می گردد. بنابراین می توان گفت اصلی ترین مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت همان بازپرس است و سایر قضات از جمله دادستان یا قاضی دادگاه عمومی می توانند آن را بپذیرند یا رد نمایند.

مدت اعتبار بازداشت موقت چقدر است؟

در این خصوص نظریات متفاوتی وجود دارد با این حال اصلی ترین نظریه ممکن در این زمینه برمی گردد به این قاعده حقوقی که هرگز حداکثر زمان قرار بازداشـت موقـت نباید از حداقل مجازات تعیین شده برای همان جرم بیشتر باشد. در این خصوص اظهار شده است که اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آن‌ ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چهار ماه و در بقیه جرایم که رسیدگی به آن‌ ها در صلاحیت دادگاه ‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است دو ماه در نظر گرفته شده است.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت نیز همانند سایر قرارها، آراء صادره و احکام دادگاه ها قابل اعتراض است. متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به صدور این قرار اعتراض کند. رسیدگی به این درخواست خارج از نوبت خواهد بود و سریعا پاسخ نهایی به متهم اعلام می شود. اگر با درخواست متهم و اعتراض وی موافقت به عمل نیامد وی می تواند هر ماه و به تعداد یک بار درخواست فک بازداشت موقت یا تخفیف آن را از مقام صادر کننده داشته باشد.

هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تأمین (بازداشت موقت)، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت، مکلف است تا نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم اقدام نماید مگر آن که دلیل موجهی جهت فک قرار نباشد که با ذکر علل استنادی قرار بازداشت موقت ابقاء می ‌شود.

قرار نظارت قضایی کیفری و نکات مهم آن

قرار نظارت قضایی کیفری : در قوانین حقوقی و کیفری مختلف ، قرار های تامین و نظارت مخصوصی وجود دارد .قرار تامین خواسته،تامین ایراد واهی،تامین اتباع بیگانه،تامین کیفری و …

حال در این مقاله به بررسی قرار نظـارت قضـایی کیفری میپردازیم و بررسی میکنیم که این قرار چیست، با تامین کیفری چه تفاوتی دارد و چه مواردی را شامل میشود.پس با توضیحات وکیل امور کیفری همراه باشید.

نظارت قضائی

قرار نـظارت قضـایی قراری است که قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و همانند قرار تامین کیفری مختص مرحله تحقیقات و رسیدگی در دادسرا میباشد. این قرار بیشتر در زمره قرار های تکمیلی قرار میگیرد که میتواند در هر جرمی به همراه قرار های تامین کیفری حکم داده شود.

قرار نظارت قضایی کیفری

این قرار در گروه قرار هایی قرار میگیرد که آزادی و اختیارات متهم را تا حدودی محدود میکنند و از فرار متهم یا عدم امکان دستیابی به او خودداری میکنند که البته قرار های نظارت قضایی در گروه بسیار خفیف تری قرار دارند.

نظارت قضایی مستقل

همانگونه که ذکر شد قرار های نظـارت قضـایی به صورت تکمیلی و همراه با قرار های تامین کیفری میتوانند صادر شوند اما در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت یعنی حبس تا شش ماه و شلاق تا سی ضربه و یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال میتوانند به صورت مستقل و بدون نیاز به صدور قرار تامین کیفری همراه با آنان صادر گردند.

نظـارت قضـایی شامل چه مواردی است؟

حال به بررسی این موضوع میپردازیم که قرار نظارت قضایی که قرار است آزادی های متهم را محدود کند و یا او را در راستای عدم ارتکاب مجدد جرم راهنمایی کند شامل چه مواردی میشود و در صورت صدور این قرار ، متهم دقیقا باید چه کاری را انجام دهد؟

 1. معرفی نوبتی متهم به مراکز تعیین شده توسط بازپرس
 2. ممنوعیت از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
 3. ممنوعیت از انجام شغل هایی که مرتبط با جرم ارتکابی هستند
 4. ممنوعیت از نگهداری سلاح هایی که فرد مجوز حمل آن ها را پیشتر داشته است.
 5. منع متهم از خروج از کشور

تخلف از قرار نظارت قضایی

اگر متهم از قرار های نظارت قاضی تخلف کند و آن ها را انجام ندهد و از دستورات بازپرس سرپیچی کند ، نهاد صادر کننده قرار نظارت قضایی آن قرار را لغو کرده و تامین کیفری که همراه با قرار نظارت قضایی صادر کرده است را تشدید میکند. اما دقت داشته باشید که در راستای تشدید قرار تامین کیفری نمیتواند بازداشت موقت را صادر کند.

مجازات حمل و نگهداری کالاهای ممنوعه

مجازات حمل و نگهداری کالاهای ممنوعه : در این مقاله بررسی میکنیم که کالاهای ممنوعه کدام دسته از کالا ها هستند و کدام کاالاها مطابق قانون ، کالای ممنوعه تعریف میشوند و مرجع صالح به رسیدگی برای دعاوی مربوط به حمل و نگهداری کالاهای ممنوعه کجاست و چه مجازاتی در انتظار حمل کنندگان و نگهدارندگان کالاهای ممنوعه میباشد.

کالاهای ممنوعه

کالا های ممنوعه آن دسته از کالا ها هستند که خرید و فروش آن ها در قانون ممنوع است و همچنین ورود آن ها به کشور ممنوع میباشد.

مجازات حمل و نگهداری کالاهای ممنوعه

حال دلیل این ممنوعیت میتواند تحریم برند یا مارک مربوطه باشد ، میتواند کشوری باشد که کالا در آن تولید میشود ، میتواند مغایرت کالا مورد نظر با فرهنگ ایرانی و فرآنی باشد ، میتواند مسبب ترویج فرهنگ غربی در ایران شود و … نظیر مشروبات الکلی ، عروسک های باربی ، عروسک های جوکر ، عروسک هایی که موزیک های تند غربی دارند ، لوازم های توان بخشی و یا اسباب بازی های جنسی ، برند نینو ، برند ساپیل و …

مرجع صالح به رسیدگی برای حمل و نگهداری کالای ممنوعه

مرجع صالح برای حمل و نگهداری کالاهای ممنوعه ، سازمان تعزیرات حکومتی بوده اما چنانچه کالای ممنوعه

 1. به طور سازمان یافته باشد
 2. به صورت حرفه ای باشد
 3. ممنوعه باشد
 4. با مجازات حبس و یا انفصال از خدمت باشد

در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار میگیرد.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه به این صورت تعیین میشود ؛

 1. اگر ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد ، به جزای نقدی 2 تا 3 برابر ارزش کالا محکوم میگردد.

 2. اگر ارزش کالا از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال باشد ، به جزای نقدی از 3 تا 5 برابر ارزش کالا محکوم میشود

 3. اگر ارزش کالا از صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد ، به جزای نقدی از 5 تا 7 برابر ارزش کالا محکوم میشود و مستلزم حبس از شش ماه تا دو سال نیز میباشد.

 4. اگر ارزش کالا بیش از یک میلیارد باشد ، به جزای نقدی از 7 تا 10 برابر ارزش کالا محکوم میشود و مستلزم حبس از دو تا پنج سال نیز میباشد.

پاک کردن سوء پیشینه کیفری + روش های اقدام

پاک کردن سوء پیشینه کیفری : بعد از وقوع یک جرم کیفری، یکی از مسائلی که ممکن است وضعیت مجرم را تحت تاثیر قرار دهد احتمال مقرر کردن یک مجازات تبعی به نام سوء پیشینه کیفری است. دراین موارد بسیاری از حقوق اجتماعی شخص تحت تاثیر مقوله ای به نام سوء سابقه قرار گرفته و حتی ممکن است بسیاری از موقعیت های شغلی را از دست بدهد.

در این شرایط است که فرد می خواهد با اطلاع از عوامل پاک کردن سوء پیشینه، سعی در احیای موقعیت خویش داشته و شرایط مطلوب مشاغل مورد نظر یا امثال آن ها را از دست ندهد اما برخلاف تصور بسیاری از افراد، پاک کردن سوء پیشنیه به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهمترین آن ها، گذر زمان می باشد.

سوء سابقه کیفری

هر جرمی در قانون مجازات اسلامی منتهی به سوء سابقه نمی شود. حتی برخی از جرائم ممکن است در عمل منتهی به این مجازات بشوند اما تبدیل یا تخفیف مجازات، باعث شود تا سوء سابقه کیفری برای فرد ایجاد نگردد چرا که برای مقرر کردن سوء پیشینه، میزان مجازات تعیین شده از جانب قاضی ملاک است نه مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته شده است.

پاک کردن سوء پیشینه کیفری

جرایمی که باعث ایجاد سوء پیشینه کیقری می شوند :

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات های ذیل با ایجاد یک مجازات تبعی به نام سوء پیشنیه همراه هستند. این مجازات ها عبارتند از:

 • محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد در جرائمی همانند قتل عمد که به مدت هفت سال برای فرد ایجاد سو سابقه کیفری می کند.
 • محکومیت به قطع عضو و یا قصاص عضو مشروط بر این که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد به مدت پنج سال مشمول سوء پیشینه می گردد.
 • محکومیت به نفی بَلَد و یا حبس تا درجه چهارم مشمول سه سال سوء سابقه کیفری است.
 • محکومیت به شلاق حدی به مدت دو سال سوء پیشینه کیفری پیدا می کند. شلاق تعزیری در این مقوله نمی گنجد.
 • محکومیت به قصاص عضو در صورتی که دیه جنایتصورت گرفته نصف دیه کامل انسان و یا کمتر از نصف دیه باشد به مدت دو سال محکومیت کیفری موثر دارد.
 • حبس درجه پنجم سبب ایجاد دو سال سوء پیشینه کیفری برای مرتکب خواهد شد.

سوء پیشنیه کیفری چگونه پاک می شود؟

پاک کردن سوء پیشینه کیفری با پول دادن و رشوه دادن امکان پذیر نیست. در این خصوص باید منتظر بمانید تا مدت زمان های تعیین شده در مبحث اخیر سپری شود. برخلاف تصور بسیاری از مردم که فکر می کنند سوء پیشینه تا آخر عمر در پرونده کیفری مجرم باقی می ماند این مجازات در طولانی ترین حالت ممکن به مدت هفت سال دوام دارد.

بعد از سپری شده مدت زمانی های مقرر در پاک کردن سوء پیشینه کیفری که به ترتیب شامل یک زمان هفت ساله، پنج ساله، سه ساله و دو ساله است شما می توانید برای دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه اقدام کنید. دقت داشته باشید که جرم ارتکابی و مجازات اصلی و مجازات تبعی آن در سجل کیفری شما در دفاتر نیرو انتظامی ماندگار می شود اما سد راه شما برای بهره مندی از حقوق اجتماعی نخواهد بود.

تفاوت سوء پیشنیه کیفری با سوابق کیفری

وکیل کیفری : هر فردی که مرتکب یک جرم کیفری می شود و راهی دادگاه می گردد یک پرونده کیفری به نام او در دادگاه و نیرو انتظامی تنظیم می گردد. البته تنظیم این پرونده منوط بر ارجاع آن به دادگاه نیست و حتی اگر صرفا در نیروی انتظامی تشکیل شود و منتهی به رضایت گردد باز هم یک پرونده کیفری خواهد بود. در این پرونده می توانیم شاهد تمام افعال و اقداماتی باشیم که یک فرد در زمان های درج شده مرتکب شده است. همه این موارد همان سجل کیفری یا سوابق کیفری فرد را نشان می دهند.

در این میان ممکن است برخی از پرونده های کیفری دارای سوء پیشنیه هم باشند یعنی دارای یکی از بندهای مقرر در مباحث فوق بوده و فرد به علت شدت جرم ارتکابی، علاوه بر تحمل مجازات اصلی، باید به مدت مشخص نیز از حقوق اجتماعی همانند حق اشتغال به مشاغل رسمی یا حق ثبت شرکت و … محروم گردد. بنابراین همانطور که مشخص گردید ممکن است بسیاری از افراد جامعه دارای پرونده کیفری باشند اما سوء پیشنیه نداشته باشند.

گواهی عدم سوء پیشنیه

دریافت گواهی عدم سوء سابقه کیفری کار بسیار راحتی است. اگر برای برخی از اهداف خود نیاز به ارائهگواهی عدم سوء پیشنیه دارید می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی یا همان پلیس به علاوه ده مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنید. در روش دوم هم می توانید به سامانه ثنا مراجعه کرده و درخواست گواهی عدم سوء پیشنیه دهید.

البته این نکته را هم مد نظر داشته باشید که اصولا دیگر بسیاری از ارگان ها این مدرک را درخواست نمی کنند بلکه خود به صورت الکترونیکی و در ارتباط با پلیس +10 استعلام آن را دریافت می کنند. در هر صورت باید بدانید که مدت زمان اعتبار این گواهی تنها ده روز است و از طریق پست پیشتاز برای شما ارسال می گردد.

فساد فی الارض و نکات مهم حقوقی آن

در قانون فساد فی الارض به شرح زیر تعریف میشود : هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. در ادامه به بررسی مواردی که فساد فی الارض را شامل میشود خواهیم پرداخت ، با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید…

به طور گسترده

مترداف کلمه گسترده ، کلماتی نظیر بسیط ، پهن ، پهن آور ، عریض و وسیع هستند.اما تمامی این کلماتی که نام برده شدند معنای لغوی و مترادف لغوی میباشند که در بررسی پرونده های حقوقی خیلی به کار نخواهند آمد.

فساد فی الارض

گسترده در هر پرونده ی حقوقی که فرد متهم به مفسد فی الارض بودن است باید جداگانه بررسی شود و گسترده تشخیص داده شدن کیس محور و مورد محور میباشد.

موارد مهم فساد فی الارض

وکیل کیفری : برخی موارد در جنایت علیه تمامیت های جسمانی ، با اعمال جنایت بر پنج نفر پرونده گسترده تشخیص داده میشود و برخی موارد در پرونده های اقتصادی با میلیارد ها تومان پول ممکن است اخلال در نظام اقتصادی به حساب نیاید و از مصادیق مفسد فی الارض محسوب نگردد.

جنایت علیه تمامیت جسمانی

جنایت علیه تمامیت جسمانی یعنی اعمال جنایت بر جان افراد که اعم از قتل و مادون قتل میباشد.

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور

جرایم علیه امنیت در قانون فصل مختص و مشخص به خودشان را دارد و مواردی را شامل میشود که امنیت ایران و جمهوری اسلامی ایران را به خطر بیاندازد.جرایمی نظیر جاسوسی،تخلیه اطلاعاتی و …

نشر اکاذیب

نشر اکاذیب یعنی فردی مطالبی واهی و دروغین و کذب را علیه دیگری منتشر کند که هیچ دلیلی برای صحت و سقم سخنانش وجود نداشته باشد و طرف مقابل نیز نتواند کذب بودن ادعاهای وی را ثابت کند.در برخی از اوقات نشر اکاذیب باعث ایجاد نا امنی و بی اعتمادی در جامعه میگردد که اگر به طور گسترده باشد ممکن است مشمول فساد فی الارض گردد.

اخلال در نظام اقتصادی کشور

اخلال در نظام اقتصادی از طریق ارتکاب جرائم اقتادی نظیر کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا ، مداخله در معاملات دولتی و … به طور گسترده صورت میگیرد که به طور کلی اقتصاد مملکت را دچار دگرگونی و ناامنی مینماید.

احراق و تخریب

احراق یعنی به آتش کشیدن و تخریب به معنای خراب کردن و آسیب رساندن به مال میباشد که ارتکاب این دو به طرز گسترده از مصادیق فساد فی الارض میباشد.

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک

همانطور که از نامش پیداست و تعریف آن واضح است هرگونه پخش و تکثیر مواد سمی و میکروبی و خطرناک که به طور عمدی و به طرز گسترده باشد از مصادیق افساد فی الارض میباشد همانند پخش خون های آلوده به ایدز در مراکز تزریق خون به بیماران.

دایر کردن مراکز فساد و فحشا

ارتکاب جرایمی نظیر قوادی و یا داشتن مراکز فحشا به منظور اجاره دادن به افراد جهت ارتکاب جرایمی نظیر زنا و لواط و یا برپا کردن قمار خانه ها به طرز گسترده از مصادیق افساد فی الارض میباشد.

استفاده از مدارک هویت جعلی و مجازات آن در قانون

مجازات استفاده از مدارک هویت جعلی : جعل در لغت نامه به معنای دگرگون کردن و حالتی به حالت دیگر در آوردن معنی شده است.

وکیل جعل : در اصطلاح حقوقی نیز معل همینگونه تعریف میشود.جعل یعنی اینگه فردی در سندی و یا نوشته ای دستکاری کند که این دستکاری مصادیق مشخصی دارد و با توجه به نتیجه به دست آمده ، سند را به گونه ای دیگر جلوه بدهد که به ضرر دیگری و به نفع خودش بوده باشد.

حال در برخی از اوقات این جعل و این استفاده از اسناد مجعول میتواند مدارکی نظیر گواهینامه ، پاسپورت ، کارت ملی ، کارت دانشجویی و … برای استفاده در اماکن و یا شرایطی باشد که ممکن است به ضرر دیگری و به نفع جاعل باشد که خود را به جای دیگری جا بزند و جرم مورد نظرش را انجام بدهد.

استفاده از مدارک هویت جعلی

حال در ادامه به بررسی استفاده از سند مجعول و مجازات مربوطه میپردازیم.

استفاده از مدارک جعلی

اگر بخواهیم مصادیق استفاده از هویت جعلی را بسط بدهیم ، میتوان مثال های بسیار زیادی را برای شما عزیزان به عنوان نمونه عنوان کرد.

جعل شناسنامه :

برای مثال فردی به خواستگاری زنی برود و برای تدلیس در نکاح خود را به جای دیگری جا بزند و بخواهد طلاق قبلی خود را بپوشاند و از هویت و شناسنامه دیگری استفاده نماید.

جعل کارت ملی :

برای ثبت نام موقعیتی چونکه خود فرد دارای سو سابقه میباشد از کارت ملی دیگری با هویتی جعلی استفاده نماید.

جعل وصیت نامه :

مورث برای آنکه سهم الارث بیشتری نسبت به بقیه مورثان به او رسد ، در وصیت نامه دست ببرد.

جعل سند ازدواج :

زوجه با دستکاری در سند ازدواج ، مبلغ مهریه را افزایش بدهد.

جعل احکام دادگاه ها :

شاکی ، خواهان ، خوانده ، متشکی عنه حکم دادگاه را با جعل به نفع خودشان تغییر بدهند.

استفاده از مدارک هویت جعلی

بحث مورد نظر ما در این مقاله ، تمامی احکام و مصادیق جعل را در بر نمیگیرد بلکه هدف بیشتر توضیح دادن در خصوص مشاوره حقوقی جعل هویت و استفاده از مدارک هویت جعلی میباشد.

وکیل متخصص کیفری : یکی از موارد بسیار رایج در کشور ما در خصوص جعل مدارک هویت جعلی ، جعل مدرک پایان خدمت برای کسانی میباشد که به دنبال استخدام شغلی هستند و برای آن شغل نیاز به کارت پایان خدمت نظام وظیفه میباشد.

و یا کسانی که دارای لیسانس و یا مهارت های بسیار بالایی هستند اما برای استخدام در شغل مورد نظرشان نیاز به مدرک کارشناسی ارشد دارند.

این افراد با جعل مدرک تحصیلی و یا جعل کارت پایان خدمت در واقع هویت اصلی خود را فاش نمیکنند و مرتکب جعل هویت و استفاده از مدارک هویتی جعلی میشوند که مطابق قانون با خود مجازات در پی دارد.

مجازات استفاده از مدارک هویت جعلی

در قانون مجازات استفاده از مدارک جعلی در خصوص جعل مدرک پایان خدمت مجازات دقیق و مشخصی متاسفانه وجود ندارد و به نظر میرسد که فقط به طور جدی با متهمان برخورد میشود اما در خصوص جعل مدارک تحصیلی ، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است که مجازات آن یک تا سه سال حبس و جبران خسارت میباشد.

نکات مهم حقوقی مال خری با عدل محور

در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان بگوییم كه مال خری چیست و تعریف ارائه شده از آن چه میباشد؟

آیا صرفا به فردى كه خرید وفروش مال میكند مالخر میگویند و یا اصطلاح حقوقی آن متفاوت از معنای عرفى آن است؟

آیا در صورت جرم شناخته شدن مالخرى و مالخر در قوانین،میتوان بر مالخر مجازاتی اعمال نمود و یا باید از طریق حقوقى اقدام كرد؟

مجازات مالخری چیست؟

به تمامی این سوالات در این مقاله پاسخ خواهیم داد. پس چنانچه مورد مالخری واقع شده اید و یا با مال خر رو به رو بوده اید،با وکیل کیفری همراه باشید.

نکات مهم حقوقی مال خری

تعریف مال خری

جرم سرقت جرمی كاملا تعریف شده و جا افتاده براى عموم میباشد كه روزانه به تعداد زیادى از این دست جرایم روبه رو هستیم.سرقتگوشى هاى همراه،سرقت طلا،سرقت وسایل ارزشمند،سرقت عطیقه جات،سرقت از لوازم منزل و …
به فردى كه سرقت میكند سارق میگویند و اموالی كه مورد سرقت قرار گرفته اند،اموال مسروقه نام دارند.

اما ارتباط سرقت با مالخری چیست؟

بحث از اینجا شروع میشود كه سارق باید به هر طریقی اموال مسروقه را به فروش برساند تا از آن كسب سود كند و به اصطلاح عامیانهآن را آب كند. حال افرادى هستند كه مایل به خرید اموال مسروقه هستند و خرید اموال مسروقه شغل آن هاست و از این طریق امرارمعاش میكنند؛به این افراد مال خر و به این عمل مال خری میگویند.

مال خری در قانون مجازات اسلامی

برای مالخری و مالخر در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ١٣٧٥ به صراحت مجازات تعیین شده است.این جرم بین حقوقدانان به معامله اموال مسروقه معروف میباشد كه در ماده ٦٦٢ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

مطابق این ماده هر كسی كه علم و اطلاع داشته باشد و یا از طریق قرینه ها و مشخصات اطمینان داشته باشد كه این مالی كه موردمعامله قرار میدهد از طریق جرم سرقت به دست آمده است ، به مجازات محكوم میشود.

دقت داشته باشید كه در این ماده علاوه بر مورد معامله قرار دادن ، اعمال تحصیل ، مخفی یا قبول نیز نامبرده شده است اما با تعریف مالخری تطابق ندارد و فقط مورد معامله قرار دادن با تعریف مال خری انطباق پیدا میكند

مجازات مال خری

مجازات مالخری یا همان مجازات معامله اموال مسروقه مطابق قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال و تا ٧٤ ضربه شلاق می باشد